Influensaberedskap och beslutsordning i händelse av pandemi

Interpellation 2005/06:28 av Johansson, Kenneth (c)

av Johansson, Kenneth (c)

den 6 oktober

Interpellation 2005/06:28 av Kenneth Johansson (c) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Influensaberedskap och beslutsordning i händelse av pandemi

FN och WHO gick nyligen ut med nya varningar om en framtida pandemi av fågelinfluensa, en världsomfattande epidemi. Exakta dödssiffror må vara spekulativa, men hotet är på allvar. Viruset smittar fortfarande inte mellan människa till människa, men om och när så sker ökar risken för en pandemi avsevärt. Vi lever i en värld där människor reser mycket. Därmed kan även virus sprida sig snabbt. Därför är det av stor vikt att vi håller en god beredskap.

I mitten av februari i år publicerade Socialstyrelsen en första version av sin ”beredskapsplan för en pandemisk influensa – nationella insatser”. Den ska uppdateras årligen. I sin nuvarande form innehåller den inte minst informations- och samordningsplaner. Däremot är det magert med riktlinjer för det nationella beslutsfattandet i händelse av en pandemi. Redan på sidan 8 i det nämnda dokumentet går det att läsa följande:

Regeringens överordnade roll i myndighetsstyrningen – såväl före som under en pandemi – beskrivs heller inte närmare här”.

Mot bakgrund av den kritik som har riktats mot regeringens tidigare hantering av nationella krissituationer undrar jag hur regeringen och Morgan Johansson ser på sin roll i händelse av en pandemi, till exempel fågelinfluensa. Mer specifikt undrar jag också över regeringens och Morgan Johanssons syn på Socialstyrelsens prioriteringsplaner för antivirala läkemedel och vaccination i fallet fågelinfluensan.

I Socialstyrelsens beredskapsplan anges ansvarsfördelningar mellan myndigheter, landsting och kommuner. På myndighetsnivå betonas vikten av samordning, analys och information. Beslutsfattandet och beslutsgångarna under en kris är emellertid oklara. Landstingen är utan tvivel ansvariga för hälso- och sjukvården inom sitt regionala område. Ansvarsfördelningen för operativ verksamhet på nationell nivå är emellertid inte alls given. Dessa ansvarsfrågor borde vara av betydelse för beredskapsplanering, inte minst för Socialstyrelsens arbete med prioriteringsplaner för antivirala läkemedel och vaccination.

I händelse av en pandemi kommer Sverige med all sannolikhet ha brist på såväl läkemedel som vaccin. Socialstyrelsen skisserar därför på en ”prioriteringslista” för vaccination, samt mer generella prioriteringar för antivirala läkemedel (sidan 19 och framåt i det ovan nämnda dokumentet). Dessa prioriteringar förutsätter emellertid en väl fungerande beslutsgång vad gäller inköp, produktion, fördelning och omfördelning av läkemedel och vaccin på nationell nivå.

Jag vill fråga folkhälso- och socialtjänstministern:

1.Hur avser statsrådet klargöra ansvarsfördelningen vid en pandemi på nationell nivå?

2.Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att säkerställa att rätt prioriteringar görs på nationell nivå?

3.På vilket sätt avser statsrådet uppfylla sitt löfte från februari om att vi i Sverige ska ha ett system som garanterar alla svenskar vaccination?
………………………………………

Kenneth Johansson (c)


                 Överlämnas enligt uppdrag


                 Per Persson

 

 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2005-10-06 Anmäld: 2005-10-10 Svar fördröjt anmält: 2005-10-12 Besvarad: 2005-11-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.