Ideella föreningars läxhjälpsstöd

Interpellation 2020/21:897 av Jörgen Grubb (SD)

av Jörgen Grubb (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

År 2021 sökte 148 ideella föreningar skattemedel för att bedriva läxhjälp. Av dessa föreningar fick 142 beviljat stöd med totalt 60 miljoner kronor.

I dagens skola har vissa elever behov av extern läxhjälp. Det kan bero på att föräldrarna inte har tillräcklig tid eller inte har tillräckligt med egna kunskaper för att kunna hjälpa sitt barn. Därför är det bra att det ges möjlighet till stöd för extern läxhjälp.

Regeringen har via Skolverket valt att dela ut bidrag till läxhjälp, både till kommuner, skolor och även ideella föreningar. Då det är gemensamma skattemedel som delas ut ska man också säkerställa att dessa medel går till avsett behov.

Vad gäller kommuner och skolor är jag trygg med att dessa skattemedel används till avsedd verksamhet. När det gäller listan på de 142 ideella föreningar som fått beviljat bidrag är jag inte lika trygg.

Flertalet av dessa föreningar har florerat i diverse medier och varit starkt ifrågasatta angående sin verksamhet. I vissa fall har det saknats verksamhet och i en del fall har föreningar visat sig ha en antisemitisk agenda och hyllat terrorhandlingar med mera.

Det är naturligtvis djupt olyckligt om våra gemensamma skattemedel delas ut till sådana föreningar. Bidrag för att bedriva läxhjälp ska naturligtvis användas till just det ändamålet och inget annat.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Kommer ministern att vidta några åtgärder för att säkerställa att det finns rutiner vid Skolverket för att kontrollera att inga oegentligheter föreligger, att felaktigt utbetalda medel återbetalas och att det nästa år endast delas ut medel till föreningar som Skolverket med säkerhet vet kommer att använda bidragen till avsedd verksamhet?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-02 Överlämnad: 2021-09-06 Anmäld: 2021-09-08 Svarsdatum: 2021-09-17 Sista svarsdatum: 2021-09-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)