ID-kort till utländska medborgare

Interpellation 2008/09:593 av Eriksson, Birgitta (s)

av Eriksson, Birgitta (s)

den 26 augusti

Interpellation

2008/09:593 ID-kort till utländska medborgare

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I juni övertog Skatteverket utfärdandet av identitetskort från Svensk Kassaservice, som avvecklades vid årsskiftet. Under första halvåret 2009 har många enskilda vittnat om svårigheter med att få identitetskort (ID-kort) och än mer om problemen med att vara utan.

Statsrådet har underskattat det uppdämda behovet och de praktiska problemen i medelstilldelningen till Skatteverket. Verket har efter mindre än tre månader fått in 15 800 ansökningar och hunnit godkänna 6 000 samt avslå 700. Mindre än hälften av alla ansökningar är alltså hanterade.

ID-kort utfärdas än så länge bara på 24 orter, en i varje län. Ingen hänsyn tycks ha tagits till länsstorleken och att olika län har olika hög andel av sökande. Västra Götalands län består av tre tidigare län samt Göteborgs kommun. Samtliga ansökningar hanteras av Skatteverkets servicekontor i Nordstan i Göteborg. Det innebär 20 mils enkel resa för de ID-kortsansökande länsbor som bor längst bort från Göteborg. Det är inte heller så att alla har med sig korrekta ansökningshandlingar från början så det kan bli en dubbel resa.

Själva intygandet har också en problematik. Många utländska medborgare saknar närstående och arbetsgivare som kan intyga deras identitet. Kommunala tjänstemän kan då träda in varför även dessa måste medfölja på de långa resorna. Intygandet sker dock enligt lag under straffansvar för intygaren varför många kommuner inte vill ålägga sina anställda att ta detta stora ansvar. Statsrådet borde klargöra hur en utländsk medborgare utan närstående och arbetsgivare ska kunna få ett ID-kort om också kommunens tjänstemän inte får eller vill sköta intygandet.

Utan ID-kort uppstår en rad problem. Den utan ID-kort kan inte få ett bankkort, måste dyrt betala alla räkningar på bankkontor med begränsade öppethållandetider, kan inte hämta paket på utlämningsställena etcetera.

Mina frågor till statsrådet är:

Vilka direktiv och resurser för att fullfölja direktiven avser finansministern att verka för att Skatteverket får i fråga om ID-kortsutfärdande kontor, handläggningstider etcetera.

Avser finansministern att ta något initiativ för att möjliggöra att en utländsk medborgare utan närstående och arbetsgivare får sin identitet styrkt om kommunens tjänstemän inte vill eller får styrka hans eller hennes identitet?

Avser finansministern att ta något initiativ för att kommunala eller andra tjänstemän under straffansvar ska påta sig uppgiften att styrka identiteter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-26 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)