Hyresrätten och neutraliteten

Interpellation 2006/07:531 av Moberg, Carina (s)

av Moberg, Carina (s)

den 14 maj

Interpellation

2006/07:531 Hyresrätten och neutraliteten

av Carina Moberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Sedan lång tid har vi i Sverige varit överens om några fundamentala utgångspunkter inom ramen för bostadspolitiken. Vi har varit överens om att genom olika åtgärder se till att uppnå neutralitet mellan de olika boendeformerna. Vi har varit överens om att sträva efter att ha ett fungerande hyresförhandlingssystem som inkluderar någon form av hyresreglering och som ger möjlighet till att också olika former av ekonomiskt stöd kan ges till nyproduktion och omstrukturering av bostadsbeståndet. Vi har också varit överens om att ansvaret för bostadspolitiken delas av staten och kommunen.

Nu ser vi hur kartan ritas om. Det statliga stödet för nyproduktion av hyres- och bostadsrätter avvecklas. Utredningen om allmännyttans villkor ska ges tilläggsdirektiv och ändrar inriktning. Utredningen som såg över hyresgästernas inflytande får avsluta sitt arbete. Boutredaren avskedas. Allmännyttan får säljas ut på icke affärsmässig grund. De som redan har en bra boendesituation får skatterabatter i form av borttagen fastighetsskatt och förmögenhetsskatt samtidigt som ränteavdraget för lånen behålls.

I regeringsförklaringen sägs att hyresrätten ska utvecklas. Verkligheten ser annorlunda ut. Den borgerliga regeringen tar sin hand ifrån hyresrätten i allmänhet och allmännyttan i synnerhet. Färre, sämre och dyrare hyresrätter kommer att ha stor inverkan på rörligheten på arbetsmarknaden, människors frihet och möjlighet till försörjning och trygghet. Färre får en chans att hyra sin första lägenhet. Inflytandefrågorna för hyresgästerna prioriteras ned.

Mats Odell har i ett tidigare frågesvar till mig sagt att det är viktigt att förutsättningarna på hyresmarknaden är sådana att de företag som verkar på den gör det på lika villkor. Regeringen har dock hittills varit mycket oklar med vad man menar med neutralitet.

Mina frågor till statsrådet Mats Odell är därför:

1. Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att villkoren för hyresrätten ska kunna betecknas som neutrala i förhållande till övriga upplåtelseformer?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att allmännyttans sociala roll ska kunna upprätthållas på en bostadsmarknad där allmännyttiga företag ska ha exakt lika villkor som vinstdrivande företag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-14 Anmäld: 2007-05-14 Besvarad: 2007-05-25
Debatt (15 anföranden)