Hyresgästernas rättigheter vid renovering

Interpellation 2012/13:172 av Olofsson, Eva (V)

av Olofsson, Eva (V)

den 5 december

Interpellation

2012/13:172 Hyresgästernas rättigheter vid renovering

av Eva Olofsson (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Samma dag som denna interpellation lämnas in – den 5 december – hålls förhandlingar i hyresnämnden i Göteborg om Stena Fastigheters planerade ombyggnad av lägenheterna på Pennygången. Förhandlingarna gäller de hyresgäster som inte skrivit på medgivande om renoveringarna. Hyresgästföreningen har genomfört en enkät som 40 procent av hyresgästerna har svarat på. I enkäten anger 80 procent av hyresgästerna att de inte kommer att ha råd att bo kvar efter renoveringarna, och nästan samtliga uppger att de saknar inflytande över dem.

För många innebär det en katastrof att tvingas lämna det bostadsområde där de trivs, känner sina grannar, där barnen går i förskola och skola och har sina kompisar. Sociala nätverk som byggts upp under flera år trasas sönder. På en samhällelig nivå ökar segregationen. Människor med lägre inkomster tvingas flytta från attraktiva, centrala bostadsområden och längre ut från stadskärnan för att efter ett antal år kanske tvingas flytta igen.

Frågan om omfattande ombyggnationer som ger så stora hyreshöjningar att många hyresgäster tvingas bort handlar om långt fler än Pennygångens 771 lägenheter. Hundratusentals lägenheter i miljonprogrammet och dess hyresgäster är i samma läge. Hyresgästens ställning är lagmässigt mycket svag. I stort sett alla mål där hyresgästen motsatt sig dyra renoveringar med åtföljande hyreshöjningar vinns av fastighetsägaren.

Jag vill därför fråga ansvarigt statsråd Stefan Attefall:

Vad avser statsrådet att göra för att hyresgästernas ställning vid ombyggnad ska stärkas?

Vad avser statsrådet att göra för att människor inte ska tvingas flytta på grund av höga hyreshöjningar vid ombyggnad av deras hem?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-12-05 Anmäld: 2012-12-05 Besvarad: 2012-12-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)