Hungriga barn på privata förskolor

Interpellation 2013/14:375 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 20 mars

Interpellation

2013/14:375 Hungriga barn på privata förskolor

av Monica Green (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Den senaste tidens uppseendeväckande avslöjande på en privat förskola är både skakande och oacceptabelt: hur barnen inte får tillräckligt med mat för att ägarna ska maximera vinstuttaget. Det är fullständigt oacceptabelt att vinst går före barnens säkerhet, hälsa och lärande. Tyvärr är det ingen som vet hur vanligt förekommande dessa företeelser är eftersom det inte är ordning och reda inom de privata verksamheterna. Vi minns alla hur äldre behandlades på ett privat vårdhem på grund av att vinstintresset gick före de äldres väl och ve.

Aktiebolag är enligt lagen ålagda att ge avkastning till sina aktieägare. Ansvaret för att barnen inte får äta sig mätta vilar på den borgerliga regeringen som accepterar ett otyglat vinstintresse som drivkraft för förskolor, skolor och äldreboenden.

Jag har följande frågor:

Vad avser förskoleministern att göra för att komma till rätta med de överdrivna och okontrollerade vinstintressena inom förskolan?

Vad avser förskoleministern att göra för att kontrollera att barn får äta sig mätta och få en fin pedagogisk verksamhet på landets förskolor?

Vad avser förskoleministern att göra för att få insyn hos privata utförare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-03-20 Anmäld: 2014-03-20 Svar fördröjt anmält: 2014-03-27 Besvarad: 2014-04-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)