Höjningen av beloppsgränsen för allmänna avdrag

Interpellation 2006/07:135 av Olsson, Hans (s)

av Olsson, Hans (s)

den 7 december

Interpellation

2006/07:135 Höjningen av beloppsgränsen för allmänna avdrag

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen begränsar i budgetförslaget rätten till ”allmänna avdrag”. Beloppsgränsen för när kostnader för övriga utgifter i inkomstslaget tjänst får dras av höjs från 1 000 kr till 5 000 kr vilket beräknas ge en årlig ökad intäkt på 320 miljoner kronor jämfört med att en sänkning av förmögenhetsskatten minskar intäkterna med 1,9 miljarder kronor.

Vilka inkomstgrupper som tjänar på en sänkning av förmögenhetsskatten torde vara klarlagt. En konsekvensanalys av vilka inkomsttagare som gör de allmänna avdragen saknas däremot i regeringens budgetproposition och därför vet sannolikt bara statsrådet och Finansdepartementet vilka inkomsttagare som mister avdragsmöjligheten.

Jag har följande fråga till statsrådet:

Vilka fördelningspolitiska konsekvenser beräknar statsrådet att höjningen av beloppsgränsen i avdraget för övriga utgifter har, och avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av det?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-12-07 Anmäld: 2006-12-07 Besvarad: 2006-12-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)