Höjda kostnader för ordningsvaktstillstånd

Interpellation 2019/20:266 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Polisbristen i Sverige i allmänhet och i Gävleborg är närmast akut. En lösning som finns är då att anlita ordningsvakter för att skapa trygghet och säkerhet. Under våren kommer Polismyndigheten att kraftigt höja avgifterna för utbildning av ordningsvakter; ett beslut som väcker starka känslor och stor oro inför framtiden och där landsbygden kan komma att drabbas hårdast. Efter höjningen, som genomförs den 1 mars, kommer grundutbildningen att kosta 22 875 kronor, vilket kan jämföras med den kostnad på 7 780 kronor som gällde under 2019. Dessutom ökar avgiften för fortbildning av ordningsvakter från 1 700 kronor till 8 000 kronor och arenautbildningen från 2 000 kronor till 11 250 kronor. Fortbildning är den utbildning som ordningsvakter behöver genomföra vart tredje år för att kunna fortsätta jobba.

Många ordningsvakter arbetar extra som vakt vid sidan av sina ordinarie yrken, och genom den kraftiga höjningen av avgifterna riskerar man att många lämnar yrket. Om hela kostnaden ska påföras de restauranger, idrottsanläggningar, kommuner med mera som anlitar ordningsvakter så kommer det att försämra deras lönsamhet alternativt fördyra kostnaderna kraftigt för dem som besöker verksamheterna.

I den orostid som råder just nu kan det inte ligga i regeringens intresse att försämra villkoren för ordningsvakter. Tvärtom behövs det sannolikt fler ordningsvakter i Sverige och i Gävleborg, och då borde man kanske i stället införa en betydligt lägre avgift än i dag.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Vilken dialog har skett mellan statsrådet och myndigheten inför den kraftiga avgiftshöjningen?
  2. Vad är statsrådets analys av avgiftshöjningens konsekvenser på möjligheten att utbilda fler ordningsvakter och om en sådan analys skett, har det föranlett något agerande från ministern?
  3. Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att säkerställa att inte regeringens myndighet höjer avgifterna så kraftigt?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-01-16 Överlämnad: 2020-01-17 Anmäld: 2020-01-21 Svarsdatum: 2020-01-31 Sista svarsdatum: 2020-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)