Höjd skatt för frivilligarbetare

Interpellation 2007/08:316 av Johansson, Lars (s)

av Johansson, Lars (s)

den 17 januari

Interpellation

2007/08:316 Höjd skatt för frivilligarbetare

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Från och med den 1 januari 2007 gäller nya regler för hur kostnadsersättningar ska deklareras och beskattas. Tidigare har avdrag kunnat göras för belopp som överstiger 1 000 kronor per år. Beloppsgränsen har från den 1 januari 2007 höjts till 5 000 kronor. Detta innebär att utgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget kommer att beskattas som inkomst.

Kostnadsersättningarna beslutas i vissa fall enligt schablon men i många fall efter individuell bedömning. I flertalet fall är den totala kostnadsersättningen lägre än 5 000 kronor per år.

Ca 200 000 personer uppges i dag ha uppdrag som gode män, förvaltare, övervakare, kontaktpersoner, kontaktfamiljer och stödpersoner. Större delen av insatserna görs på ideell grund men visst arvode och kostnadsersättningar utgår. Gemensamt är att lagregler styr utförande, skyldigheter och ansvar.

Frivilligarbetarna har en unik roll. Kriminalvården, överförmyndarnämnderna, socialtjänsten och psykiatrin bygger sin verksamhet på att vanligt folk ska vilja och orka engagera sig som länkar till en bättre fungerande social tillvaro, ett värdigare liv för medmänniskor i utsatta lägen. I synnerhet gäller detta barn och unga.

Genom att höja beloppsgränsen fick statsrådet in 320 miljoner kronor som bidragit till finansieringen av borttagandet av förmögenhetsskatten och andra stora skattesänkningar för rika. Ett annat skäl till höjningen skulle, enligt statsrådet, vara att lösa problem med felaktiga avdrag. Samtidigt har dock regeringen infört ett avdrag för hushållstjänster vars bedömning verkligen skapar administrativa merkostnader. Skatteverket har inte haft synpunkter på frivilligarbetarnas avdragsmöjlighet men i olika sammanhang varnat för oklarheterna kring hushållstjänstavdragen.

Med anledning av detta vill jag att statsrådet besvarar följande interpellationsfrågor:

1. Hur avser statsrådet att uppmärksamma det civila samhällets och frivilligarbetets samhällsekonomiska betydelse?

2. Avser statsrådet att i vårpropositionen eller genom någon särproposition beakta frivilligarbetarnas försämrade ersättningssituation, och i så fall hur?

3. Vilka andra initiativ avser statsrådet att ta i fråga om frivilligarbetet i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-01-17 Anmäld: 2008-01-17 Svar fördröjt anmält: 2008-01-31 Besvarad: 2008-02-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)