Högskoleplatser och forskningsresurser för mindre högskolor och universitet

Interpellation 2011/12:340 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 26 april

Interpellation

2011/12:340 Högskoleplatser och forskningsresurser för mindre högskolor och universitet

av Marie Nordén (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I arbetslivet ökar kunskapskraven i de flesta yrken. Individers möjligheter på arbetsmarknaden avgörs av deras utbildning och kompetens. Många företag saknar i dag arbetskraft med rätt kompetens, samtidigt som arbetslösheten, framför allt bland de unga, är stor. Det innebär att vi måste satsa på utbildning. Fler unga måste genomgå gymnasieskolan för att sedan kunna gå vidare till högre studier. Högskolan måste också vara tillgänglig för fler.

I en hårdnande global konkurrens måste Sverige konkurrera med kompetens. Utbildning är därför den enskilt viktigaste insatsen för att stärka Sveriges konkurrenskraft, skapa nya jobb och bekämpa arbetslösheten.

Det är angeläget att även de mindre högskolorna runt om i landet kan växa och utvecklas. De har en stor betydelse inte bara för jobb i dag, utan också för framväxten av nya branscher. En fortsatt utbyggnad av högskolor och universitet är nödvändig.

I dag går utvecklingen åt motsatt håll. Nya högskolor och universitet ute i landet förlorar utbildningsplatser. De har också svårt att stärka forskningen, eftersom det saknas kontinuitet i resursfördelningen.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att det ska finnas möjlighet till högskolestudier i hela landet?

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att garantera även de mindre universiteten tillräckliga forskningsresurser?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-26 Anmäld: 2012-04-26 Besvarad: 2012-05-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)