högkostnadsskyddet för småföretagen

Interpellation 2003/04:52 av Darell, Linnéa (fp)

av Darell, Linnéa (fp)

den 24 oktober

Interpellation 2003/04:52

av Linnéa Darell (fp) till statsrådet Hans Karlsson om högkostnadsskyddet för småföretagen

I samband med riksdagens beslut om införandet av den tredje sjuklöneveckan utlovades också ett högkostnadsskydd för småföretagen. Lagrådet gav rådet att avvakta med beslutet i väntan på EU-kommissionens utlåtande över förslaget. En riksdagsmajoritet valde ändå att ta beslutet trots oklarhet kring huruvida högkostnadsskyddet skulle godkännas eller icke. Sedan dess har ett antal skriftväxlingar ägt rum, såvitt man kan utläsa ur olika referat.

Fortfarande synes det oklart om riksdagens beslut att införa ett högkostnadsskydd för småföretagen kan genomföras. För att övertyga EU-kommissionen tycks nu regeringen beskriva det beslutade högkostnadsskyddet som en tillfällig åtgärd. Motivet skulle vara att ett nytt sjuklönesystem ska träda i kraft årsskiftet 2004/05 och att ett högkostnadsskydd för småföretagen då blir överflödigt. Allt enligt referat i tidskriften Från Riksdag och Departement. Den nyligen framlagda budgetpropositionen är fattig på upplysningar i ämnet, men på andra vägar kan det alltså komma fram till riksdagen vad regeringen tycks hålla på med när det gäller såväl fattade beslut som planerade åtgärder.

Vid beslutet våren 2003 om högkostnadsskyddet förutsattes att regeringen skulle efterhöra EU-kommissionens utlåtande och, om möjligt, få ett godkännande av det beslut som riksdagen tog i juni 2003. Det är då så mycket mer märkligt att regeringen i sitt svar till Bryssel tar ut inteckningar i beslut, som riksdagen eventuellt kan komma att fatta under kommande år, men som regeringen inte kan veta om riksdagen är beredd att godkänna. Vilket nytt, och för riksdagen okänt, system för sjuklön har regeringen redovisat till EU-kommissionen? Inte heller har riksdagen fått något besked om regeringen nu bedömer det som möjligt eller omöjligt att verkställa riksdagens beslut om införande av högkostnadsskydd för småföretagen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Hans Karlsson:

Kommer statsrådet att snarast redovisa för riksdagen vad det är för planerade åtgärder regeringen till EU använt som skäl för att högkostnadsskydd för småföretag åtminstone tillfälligt ska godtas?

Kommer statsrådet att verka för ett förslag till riksdagen i höst om ändringar i beslutet från juni om tredje sjuklönevecka och högkostnadsskydd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-10-24 Anmäld: 2003-10-24 Besvarad: 2003-11-11 Sista svarsdatum: 2003-11-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.