hinder för ökat bostadsbyggande i Stockholm

Interpellation 2003/04:484 av Lundström, Nina (fp)

av Lundström, Nina (fp)

den 11 maj

Interpellation 2003/04:484

av Nina Lundström (fp) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hinder för ökat bostadsbyggande i Stockholm

Det är nu första gången sedan 1991 som det är fler kommuner i Sverige som har brist (107) än som har överskott (98) på bostäder. Bostadsmarknadsenkäten visar att antalet kommuner med bostadsbrist fortsätter att öka om än något långsammare än tidigare år.

Situationen på bostadsmarknaden i Stockholms län är allvarlig. Av kommunerna i Stockholms län uppger 24 av 26 kommuner att de har brist på bostäder.

Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén har vid flertalet tillfällen kritiserat Stockholms kommun samt övriga kommuner i Stockholms län för att det inte byggs tillräckligt med bostäder. Nu senast kritiseras Stockholm i ett pressmeddelande från Finansdepartementet den 4 maj 2004:

"Det stora bekymret är Stockholms kommun. Byggandet minskade med 1 600 bostäder i kommunen förra året, medan byggandet i övriga Storstockholm ökade marginellt. Om det går att bygga bra bostäder till rimliga kostnader i övriga storstadsregioner och resten av landet är det också möjligt i Stockholm. Nu måste Stockholms kommun få fart på byggandet!"

De lokala politikerna menar dock att staten sätter hinder i vägen och motarbetar på så sätt ett ökat bostadsbyggande i Stockholm.

Det statliga agerandet återfinns inom flertalet områden och krånglande lagstiftning och regelverk måste ses över. Regeringen stoppade bostadsbyggandet i kvarteret Stuten vid Oxtorget med hänvisning till bullernormer. Bullernormerna har också stoppat fler möjligheter till nyproduktion. Trots att det med dagens teknik går att skapa mycket goda inomhusmiljöer. Normerna är inte anpassade efter behoven och möjligheterna i storstäder som Stockholm och hämmar flertalet möjligheter till nyproduktion.

Staten har klassat stora delar av Stockholms hamn som riksintresse. Länsstyrelsen, Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket är myndigheter som har till uppgift att se längre än till enskilda kommuners intressen. Nu har de fyra myndigheterna kommit överens om att stora delar av hamnen är riksintresse. Riksintresset är helt och hållet en statlig fråga. Lokala politiska viljeyttringar tar aldrig över ett riksintresse förklarar Länsstyrelsen i Stockholms län och menar vidare att bostäder som störs av buller kan vara ett hot mot hamnfunktionen. Då kan det vara lättare att avslå sådana planer om hamnen är klassad som ett riksintresse.

Bristen på infrastrukturinvesteringar har påtalats vid upprepade tillfällen och presenterades ingående i den rapport för ökat bostadsbyggande som landshövding Mats Hellström tidigare presenterat. Kommunerna i Stockholms län har höga ambitioner för ökat bostadsbyggande men där sätter bristen på infrastruktursatsningar från statens sida hinder i vägen. Detta gäller både vägnät och spårbunden trafik.

Konstruktionen på de statliga investeringsbidragen har inte stimulerat till ökat bostadsbyggande. Nyproduktion av hyresrätter är angelägen men bristen på reformer inom det hyresrättsliga området sätter hinder i vägen. Möjligheten att överklaga hyran leder till att kalkylen för att bygga riskerar att spricka och därför blir det ointressant att bygga.

Det statliga markinnehavet ligger till stor del i träda. Stora markinnehav återfinns i bolag som staten äger tillsammans med de två största byggföretagen på den svenska byggmarknaden. En konstruktion som effektivt sätter hinder för andra bolag att få tillgång till mark att bygga bostäder på.

Inkomst- och utjämningssystemet tär hårt på många kommuners ekonomi i Stockholms län och hårda besparingar väntar. Incitamentet för att bygga fler bostäder med ökad befolkning som resultat har minimerats. Tillväxt kostar pengar i form av ökad kommunal service och investeringar vilket hindrar bostadsbyggandet.

Exemplen på hur staten hindrar bostadsbyggandet är många. Kommun- och bostadsministern är ansvarig för hur situationen utvecklats samt för att vidta åtgärder för att möjliggöra ökat bostadsbyggande i Stockholms kommun @ och län.

Därför vill jag fråga kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att hindren för bostadsbyggandet i Stockholms kommun och län ska lösas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-05-11 Anmäld: 2004-05-11 Svar fördröjt anmält: 2004-05-27 Besvarad: 2004-06-01