Hemvärnet

Interpellation 2007/08:628 av Lindestam, Åsa (s)

av Lindestam, Åsa (s)

den 25 april

Interpellation

2007/08:628 Hemvärnet

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

På många håll i vårt land höjs nu rösten för hemvärnet. Det är en frivillig resurs för samhället som inte tagits till vara. Antalet hemvärnssoldater har minskat. Det beror bland annat på att hemvärnet inte varit attraktivt nog för våra värnpliktiga när de lämnat Försvarsmakten. De tränas i för få uppdrag och används sedan till helt andra uppgifter än vad de tränats för.

Men hemvärnet minskar även i antal på grund av att årskullarna har krympt ned till mycket låga nivåer. Hemvärnet har på försök direktutbildat ett antal ungdomar. Det har resulterat i mycket bra siffror, så gott som alla har efteråt tackat ja till att tjänstgöra i hemvärnet. Könsfördelningen har varit jämn, till allas belåtenhet. I förlängningen kan det innebära en positiv utveckling för könsfördelningen vid internationella missioner.

I Försvarsmaktens framtidsplanering redovisar man ett krympande behov av hemvärnssoldater. Samtidigt är de en av få utbildade resurser som samhället kan nyttja vid kriser och olyckor.

Nu vill jag fråga ministern:

Hur ser försvarsministern på hemvärnets framtid vad gäller antal och ansvarsuppgifter, och avser statsrådet att ta några initiativ med anledning av det anförda?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-04-25 Anmäld: 2008-05-05 Besvarad: 2008-05-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.