Hemtjänst i vistelsekommuner

Interpellation 2009/10:448 av Bråkenhielm, Catharina (s)

av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:448 Hemtjänst i vistelsekommuner

av Catharina Bråkenhielm (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Den som åker på skidsemester och bryter benet erbjuds snabbt vård på det lokala sjukhuset. Räkningen skickas sedan alltid till personens hemlandsting där personen är skriven och betalar skatt. På samma sätt kan människor vårdas, opereras eller gå i skolan långt från den egna hemkommunen. Oavsett var tjänsten utförs så är det dock alltid den kommun eller det landsting där personen är skriven som får betala för den utförda tjänsten.

Att hemkommunen betalar för utförd tjänst gäller alla samhällets insatser utom hemtjänst. Då är det plötsligt vistelsebegreppet som gäller, det vill säga att den kommun där personen befinner sig också får ta notan för utförd tjänst. Som det är nu så kan alltså en individ beviljas hemtjänst av sin hemkommun men få den utförd och finansierad av en annan kommun.

Att vistelsekommunen får stå för kostnaden för utförd hemtjänst innebär betydande ekonomiska påfrestningar för kommuner med många säsongsinvånare. Som exempel kan nämnas Orust där befolkningen fördubblas under sommarhalvåret. Många av dessa sommarboende är pensionärer som bor i kommunen i flera månader.

Att befolkningen ökar är något positivt och att en del av sommarbefolkningen behöver samhällets insatser är inte så konstigt. Det jag undrar är varför vistelsekommunen inte får betalt för utförd hemtjänst av klienternas hemkommuner. I Orusts fall kan det nämligen handla om miljonbelopp vilket förstås är ett betydande belopp för en liten kommun.

Med anledning av detta undrar jag om statsrådet ämnar vidta några åtgärder så att vistelsekommunerna får betalt för utförd hemtjänst.

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Återtagen: 2010-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.