hemlösa

Interpellation 2004/05:202 av Lundgren, Kerstin (c)

av Lundgren, Kerstin (c)

den 24 november

Interpellation 2004/05:202

av Kerstin Lundgren (c) till statsrådet Morgan Johansson om hemlösa

Den 20 november anordnade ett antal organisationer Gemenskapens dag i en av Stockholms många kyrkor. Ännu en gång möttes en del av landets alla hemlösa för att diskutera när något avgörande ska hända som förändrar deras situation. De var med rätta mycket upprörda över att tiden bara går, av att bli betraktade som objekt och aldrig som subjekt.

Signalerna om växande ilska över dagens lösningar var tydliga. Misstroendet mot myndigheter är uppenbart. Samtidigt som problembilden är väldigt komplex kan många berätta om hur nya grupper tillkommer, inte minst unga med svag anknytning till samhället.

Förra året begärde riksdagen en återredovisning av vad som hänt efter den stora utredningen om hemlöshet. I ett Ekoinslag påpekade utredningens ordförande nyligen att ett av skälen till att så lite hänt är att hemlöshet inte passar in i bilden av hur välfärdssamhället ska se ut. I stället för att skapa ett drägligare liv, förbättra livskvaliteten för dagens hemlösa söker man få alla att passa in i välfärdsmallen.

Eftersom Sverige i dag är centralstyrt blir bristen på handling från regeringens sida en källa till osäkerhet om vad som ska göras. Det faktum att en stor utredning till synes hamnar i ett vakum förstärker denna osäkerhet. Under tiden blir antalet hemlösa inte färre och deras situation alltmer problemfylld. Människor far oerhört illa och då inte minst kvinnorna.

Med hänvisning till vad som ovan anförts vill jag ställa följande frågor:

1.Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av utredningen om hemlöshet?

2.Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att de 30 miljoner kronor som anslagits verkligen kommer de hemlösa till del?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-11-24 Anmäld: 2004-11-24 Svar fördröjt anmält: 2004-12-02 Besvarad: 2004-12-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.