Helikopterenhet till Afghanistan

Interpellation 2008/09:497 av Widman, Allan (fp)

av Widman, Allan (fp)

den 8 maj

Interpellation

2008/09:497 Helikopterenhet till Afghanistan

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Riksdagen biföll i december 2008 regeringens proposition 2008/09:69 enligt vilken en svensk helikopterenhet skulle sändas till Afghanistan under 2009, ordagrant formulerat som:

Den helikopterenhet med sjukvårdsförmåga som det svenska bidraget kommer att förstärkas med ska utgöra en resurs att användas främst inom det norra området.

Till följd av att militär helikopterförmåga varit en eftersatt och olycksdrabbad del av det svenska försvaret meddelade försvarsministern den 11 september 2008 att han ämnade tillsätta en bred helikopterutredning som med förtur till årsskiftet 2008/2009 skulle avge ett delbetänkande avgränsat till frågan om helikopter 4:s framtid i det svenska försvaret.

Helikoptrar är efterfrågade i snart sagt alla internationella insatser. Även om förmågan till medicinsk evakuering med all rätt lyfts fram i debatten ger helikoptrar många fler operativa fördelar. Detta gäller alldeles särskilt i det svenska ansvarsområdet i Afghanistan som är mycket stort till ytan och där framkomligheten på marken är starkt begränsad.

Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Lindström, formulerade det mycket väl i en hearing med försvarsutskottet under hösten 2008: Varje helikopter är bättre än ingen helikopter alls. Därför kan inte helikopter 4:s förmåga till Casevac, här och nu, ställas mot en mer långsiktig strävan till den mer kvalificerade förmågan till Medevac med helikopter. Praktiska erfarenheter i fält av skarp Casevac torde utgöra en god grund för utvecklingen mot både Medevac och CSAR.

Till det svenska snabbinsatsförbandet Nordic Battlegroup (NBG08) investerades det i omfattande anskaffning, integrering och luftvärdighetscertifiering av ny materiel för mörkernavigering, ballistiskt skydd och vapeninsats med helikopter 4. Efter övningar första halvåret 2008 hade Försvarsmakten en mer beprövad förmåga med luftburen skvadron och taktisk helikopter än kanske någonsin tidigare.

För att realisera en svensk helikopterenhet till Afghanistan under 2009 synes helikopter 4 utgöra förstahandsvalet.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att verkställa beslutet om en helikopterenhet till den svenska insatsen i Afghanistan under 2009?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-05-08 Anmäld: 2009-05-11 Besvarad: 2009-05-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)