Helcom

Interpellation 2013/14:9 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 19 september

Interpellation

2013/14:9 Helcom

av Jens Holm (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Den 3 oktober 2013 samlas de nio Östersjöländerna i Köpenhamn. Östersjöländerna ingår i Helsingforskonventionen (Helcom), som är Östersjöländernas samarbetsorgan för att förbättra miljön i Östersjön. Tillsammans har man antagit handlingsplanen Baltic Sea Action Plan (BSAP) med syfte att återställa en god ekologisk status för Östersjön senast 2021. Syftet med mötet i Köpenhamn är att utvärdera hur arbetet med BSAP går och om det finns behov för nya åtgärder för att handlingsplanen ska kunna uppfyllas.

Läget för Östersjön är allvarligt, för att inte säga akut. Som regeringen själv konstaterar i budgetpropositionen har antalet syrefria bottnar tredubblats under 2000-talet. Regeringen konstaterar vidare i budgeten att den vare sig kommer att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning eller Levande sjöar och vattendrag med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Naturvårdsverket presenterade 2009 ett förslag på nationell plan för hur Sverige ska kunna implementera de svenska åtagandena inom Baltic Sea Action Plan. Arbetet har sedan 2011 övertagits av Havs- och vattenmyndigheten. Världsnaturfonden (WWF) presenterade i somras en granskning av Helcomländernas arbete med BSAP. De konstaterar att alla länder ligger efter i arbetet med att uppfylla målen. Danmark och Tyskland framhålls som länder som kommit längre än Sverige vad gäller genomförandet av åtagandena i Baltic Sea Action Plan. Nya snabba åtgärder är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra mål.

Jag förväntar mig att miljöministern kommer att verka för att Köpenhamnsmötet beslutar om bindande krav för att bland annat minska utsläppen av kväve och fosfor i enlighet med åtagandena i BSAP.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga miljöminister Lena Ek:

Hur avser ministern att säkra genomförandet av redan beslutade åtaganden i Baltic Sea Action Plan?

Avser ministern att verkställa de förslag som Naturvårdsverket lagt fram?

Avser ministern att verka för att få till stånd bindande reduktionsmål för kväve och fosfor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-09-19 Anmäld: 2013-09-26 Svar fördröjt anmält: 2013-09-27 Besvarad: 2013-10-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)