Hbtq-gruppens kulturarv

Interpellation 2014/15:576 av Robert Hannah (FP)

av Robert Hannah (FP)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Vår historia berättas som vi definierar den. De detaljer som samhället väljer att belysa och bevara är det som i nästkommande generation kommer att ses som vårt arv. Med andra ord talar historieberättandet om för oss vad som är viktigt. Om en särskild grupps historia osynliggörs finns den inte, och om den inte finns är möjligheterna att kräva rättigheter väldigt små. En av de bärande aktörerna för historieberättande är i dag våra museer. Detta medför givetvis att museernas roll i att definiera vad som är viktigt är betydande. Ett erkänt faktum i dag är att samtliga svenska museer har samlingar som i huvudsak innehåller heterosexuell historia.

Trots att det finns tydliga riktlinjer för bevarande av hbtq-gruppens kulturarv tas det inte riktigt på allvar. Detta är djupt problematiskt eftersom det riskerar att gå förlorat.

Hos de flesta museer vilar ansvaret på museernas eldsjälar vilka i stor mån själva bestämmer innehållet i utställningarna. Enligt Riksutställningars rapport medför detta att hbtq-projekt ofta blir tillfälliga och ofta endast sker i samband med lokala pridefestivaler. I nuläget finns flertalet organisationer, bland annat RFSL, som arbetar hårt för hbtq-gruppens representation och rättigheter, vilket är alldeles utmärkt. Men organisationerna arbetar, precis som befintliga museer i Sverige, inte med hbtq-personers kulturarv på det sätt som behövs för att arvet inte ska gå förlorat. Däremot arbetar organisationen The Unstraight Museum med detta.

The Unstraight Museum är en ideell organisation som arbetar för att synliggöra berättelser utanför heteronormen. Genom att digitalt samla in och publicera onlineutställningar, dokument etcetera arbetar de för att uppmuntra inkluderande av hbtq-personers kulturarv även hos andra kulturarvsinstitutioner. Organisationen har sedan starten 2008 varit uteslutande projektorienterad, och fastän organisationen inte uppbär verksamhetsbidrag i någon form har man trots detta genomfört ett stort antal projekt varav de flesta utanför Sveriges gränser.

För att hbtq-gruppen ska erhålla representation och berättelser på ett rättvist sätt och därav få sin situation erkänd är detta synliggörande centralt. Detta kräver att organistationer som The Unstraight Museum får en tydligare roll och kan stärka sin verksamhet och bli ett etablerat fysiskt museum.

Med detta sagt vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

  • Hur ställer sig kultur- och demokratiministern och regeringen till ett inrättande av ett museum som enbart verkar för att berätta hbtq-gruppens historia och kulturarv?
  • Hur arbetar regeringen generellt för att hbtq-gruppens historia blir representerad?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-07 Överlämnad: 2015-05-07 Anmäld: 2015-05-08 Svarsdatum: 2015-05-29 Sista svarsdatum: 2015-05-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)