Handläggningstiderna för vapenlicenser

Interpellation 2015/16:176 av Krister Hammarbergh (M)

av Krister Hammarbergh (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Handläggningstiderna vid licensprövning av jaktvapen och vapen för prickskytteändamål har under de senaste åren blivit oacceptabelt långa. Variationerna inom landet är så pass stora att det inte går att hänvisa till enskilda handläggningssystem. Riksdagens ombudsman har i kraftfulla ordalag kritiserat detta. JO konstaterar att det är av stor vikt att licenshanteringen fungerar eftersom både jägare, skyttar och vapenhandel drabbas om ansökningarna inte handläggs snabbt och effektivt.

För Sveriges vapenhandlare innebär de långa handläggningstiderna att de inte kan ta betalt för sålda vapen och inte heller ta in nya i lagren. Det innebär direkta ekonomiska skador för vapenhandlarna.

Dessutom tillämpas de samlade regelverken på ett olikartat sätt i landet när det gäller tillståndsgivning. Detta är inte acceptabelt. Det ankommer på regeringen att tillse att myndighetsprövningen sker på ett likartat sätt över hela Sverige.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Anders Ygeman:

  1. Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att förkorta handläggningstiderna hos polisen gällande licensprövning av jaktvapen och vapen för prickskytteändamål?
  2. Hur kommer statsrådet att agera för att myndighetsprövningen gällande licensprövning av jaktvapen och vapen för prickskytteändamål ska ske på ett likartat sätt över hela landet?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-11-12 Överlämnad: 2015-11-12 Anmäld: 2015-11-13 Sista svarsdatum: 2015-11-27 Svarsdatum: 2015-12-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)