Handläggningstiderna för sjukskrivningsärenden

Interpellation 2009/10:59 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 23 oktober

Interpellation

2009/10:59 Handläggningstiderna för sjukskrivningsärenden

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Den 22 oktober rapporterade Sveriges Radio om svårigheten för sjuka personer att kunna få ut sin ersättning från Försäkringskassan. I ett fall med en sjuk kvinna bosatt i Örebro län har ärendet ännu inte avgjorts efter sju månader, något som innebär att kvinnan ännu inte fått någon sjukersättning från Försäkringskassan. Nu ligger ärendet på omprövningsenheten på Nationellt försäkringscenter i Sundsvall, och där ger chefen svaret att man är överhopad med jobb. Det nämnda fallet från Örebro län ligger orört i en hög med över tusen likadana fall, enligt chefen, något som han anser vara oacceptabelt.

Detta fall redovisar att det just nu är två grupper som drabbas hårt av regeringens politik när det gäller förändrade regler kring sjukförsäkringen och den ökade belastning på Försäkringskassan: dels de som är sjuka och behöver ersättning för att klara sitt uppehälle, dels de anställda på Försäkringskassan som just nu tvingas jobba under omständigheter man inte har resurser att klara av.

Min fråga till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson är följande:

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att ärenden hos Försäkringskassan som ska omprövas inte blir liggande utan åtgärd?

Har statsrådet för avsikt att vidta några åtgärder i syfte att ge Försäkringskassan möjlighet att skyndsamt hantera sjukskrivningsärenden och utbetalning av sjukersättning?

Interpellationen är förfallen

Händelser

Inlämnad: 2009-10-23 Anmäld: 2009-10-23 Förfallen: 2009-10-29 Sista svarsdatum: 2009-11-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.