Handläggningstider för bygglov och fastighetsbildning

Interpellation 2019/20:34 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Riksdagens utredningstjänst beskriver i en rapport (Dnr 2019:1070) att handläggningstiderna för bygglov respektive fastighetsbildning under första halvåret 2019 är väldigt annorlunda i olika delar av landet. Vad gäller bygglov saknas, av flera olika skäl, statistik avseende handläggningstid. De studier som under senare år gjorts avseende handläggningstiden för bygglov har dock visat att kommunerna i de flesta fall klarar av att hålla tidsfristen på tio veckor.

Vad gäller handläggningstider för fastighetsbildningsärenden saknas samlad nationell statistik.  Statistiken från den statliga lantmäterimyndigheten (SLM) visar på en stor spridning vad gäller den genomsnittliga handläggningstiden för fastighetsbildningsärenden som avslutats under första halvåret 2019. Den kundbehovsindelade statistiken från SLM visar att handläggningstiden generellt är kortare för privat bostadsbyggande än för övriga kundbehov. Det är stor spridning vad gäller handläggningstid både inom och mellan olika regioner samt mellan de olika kundbehoven. Vad gäller handläggningstiden för kundbehovet privat bostadsbyggande uppfylls oftare målet om en handläggningstid på maximalt 40 veckor. För andra kundbehov överskrids målet mer frekvent.

Av rapporten framgår bland annat att handläggningstiden i genomsnitt är något längre i större städer än i övriga kommungrupper vad gäller kundbehovet privat bostadsbyggande. Landsbygdskommuner med besöksnäring hade i genomsnitt den kortaste handläggningstiden för samma kundbehov. Vad gäller kundbehovet samhällsservice tycks handläggningstiden vara något kortare i pendlingskommuner och större städer än i landsbygdskommuner, mindre städer och långpendlingskommuner nära större stad. Den genomsnittliga handläggningstiden inom kundbehovet fastighetssamverkan och gemensamt nyttjande var avsevärt längre i större städer än i övriga kommungrupper.

I rapporten framgår att många kommunala lantmäterimyndigheter (KLM) men inte alla klarar att nå målet om en handläggningstid på i genomsnitt maximalt 40 veckor.

RUT-rapporten visar att det saknas statistik som omöjliggör en löpande uppföljning av handläggningstider i den myndighetsutövning inom plangenomförandeområdet som utförs av 290 kommuner och den statliga lantmäterimyndigheten. Då det gäller bygglov finns i PBL en lagstiftad maxtid och även en sanktionsregel om beslut inte ges inom tio veckor. För fastighetsbildning saknas helt regler som styr handläggningstid.

Under många år har kritik riktats mot långa handläggningstider inom plangenomförandeområdet. När kommunerna fattat beslut om byggrätt – ofta efter lång handläggningstid i detaljplaneärenden – är det av största vikt att fastighetsägare och byggherrar snabbt kan få ett beslut om bygglov eller ändrad fastighetsindelning.

RUT-rapporten visar att långa handläggningstider förekommer och att den genomsnittliga handläggningstiden för fastighetsbildning inom SLM kan variera mycket beroende på var i landet åtgärden genomförs (privat bostadsbyggande: Blekinge 23 veckor–Västernorrland 59 veckor). För utveckling av fastigheter på landsbygden är variationen något mindre (jord- och skogsbruksändamål: Västra Götaland 52 veckor–Stockholm 80 veckor). Rapporten visar också att det hos KLM finns en stor spridning i handläggningstider (Karlskoga 13 veckor–Örnsköldsvik 81 veckor) och även en stor spridning i Stockholmsregionen (Södertälje 26 veckor–Nacka 74 veckor). 

Mot bakgrund av innehållet i RUT-rapporten är min fråga till statsrådet Per Bolund:

 

Vad avser statsrådet att göra för att förbättra den löpande uppföljningen av handläggningstider och för att skapa kortare och mer likvärdiga handläggningstider i hela landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-09 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Svarsdatum: 2019-10-22 Sista svarsdatum: 2019-10-24
Debatt (7 anföranden)