handikappkunskap i arkitektutbildningen

Interpellation 1999/2000:60 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 november

Interpellation 1999/2000:60

av Ulla-Britt Hagström (kd) till utbildningsminister Thomas Östros om handikappkunskap i arkitektutbildningen

Vid behandlingen av motion 1998/99:Ub467 svarade utbildningsutskottet att det är viktigt att alla, som i sitt arbete har att göra med funktionshindrade personer, får kunskaper om funktionshinder i sin yrkesutbildning. Motionens krav var att arkitekter, byggherrar m.fl. skulle utbildas i handikappkunskap. Vidare påtalades att handikapporganisationerna borde få en större roll för att förmedla den erfarenhetskunskap som finns. Handikappombudsmannen hade i en skrivelse till Högskoleverket påtalat behovet av att handikappkunskap blir ett obligatoriskt inslag i arkitektutbildningen. Regeringen måste i examensordningen liksom de lokala högskolemyndigheterna ta sitt ansvar för att utbildningen av olika yrkesgrupper svarar mot samhällets behov. Dessa behov uttrycks också i handikappreformerna.

Högskoleverkets rapport Arkitektutbildningen (Högskoleverkets utredning och utvärdering) presenterades under våren 1999. Förslaget innebär att arkitektutbildningen ska förlängas med en termin. De viktigaste skälen för detta är utbildningens integration i europeiskt och nordiskt perspektiv samt dess disciplinära integritet och kvalitet. Verket konstaterar att det är svårt att tillgodose kraven på kunskaper inom det nuvarande studietidsutrymmet. Förändringar som påpekas är betoning av en helhetssyn, förvaltning och förnyelse av bebyggelse och byggnader samt krav på långsiktig och ekologisk hållbarhet, kvalitet och skönhet.

Själva rapporten beskriver inte specifikt utbildning i handikappkunskap. Det är mycket viktigt att handikapprörelserna ges möjlighet att utforma önskvärda tillgänglighetskrav och att de yrkesgrupper som förbereder och slutför byggnader av olika slag har kunskap om olika typer av funktionshinder och åtgärder som kan underlätta.

Med hänvisning till det anförda önskar undertecknad ställa följande frågor:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att säkra handikappkunskapen i arkitektutbildningen?

På vilket sätt avser statsrådet inhämta kunskap från handikapporganisationerna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-02 Anmäld: 1999-11-16 Besvarad: 1999-11-29