Handelsgödselskatt

Interpellation 2014/15:43 av Kristina Yngwe (C)

av Kristina Yngwe (C)

till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)

 

Svenskt lantbruk är en mycket viktig näring för hela Sverige och utgör i många delar av vårt land den ekonomiska ryggraden för en levande landsbygd. Svenska lantbrukare spelar även en nyckelroll för att vi i framtiden ska kunna ha ett hållbart samhälle, då dessa företag ska producera och leverera råvarorna till det förnybara samhället.

Samtidigt befinner sig svenskt lantbruk just nu i ett tufft läge. Rysslands importstopp gör att svenska mjölkbönder går på knäna när den europeiska marknaden plötsligt översvämmas av mjölk och där bland annat hårdare regelverk gör den svenska mjölken dyrare att producera. Även grisföretagarna har ett av sina svartaste år på länge, då också de på grund av särregler har svårt att hävda sig i den internationella konkurrensen. I skenet av detta ter sig regeringens utlovade återinförande av handelsgödselskatten märklig.

Blir denna nya skattepålaga verklighet kommer Sverige nämligen att bli det enda landet i EU med en liknande beskattning, vilket kommer att snedvrida konkurrenskraften för svenska lantbrukare ytterligare. Återinförandet motiveras bland annat med att kväveläckaget till Östersjön måste minska. Men faktum är att Alliansens borttagande av handelsgödselskatten år 2010 inte påverkade användningen. Däremot beräknas skatten kosta en redan pressad näring ca 300 miljoner årligen. Skatten är således både ineffektiv och dyr.

Sveriges lantbrukare bedriver redan i dag produktion som ligger i absolut framkant när det gäller miljöarbete och hållbarhetstänk. När konkurrenskraften för svenska producenter minskar flyttar produktionen i stället till länder med större belastning på miljö och klimat. Det är en utveckling som inte är acceptabel.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:

På vilket sätt anser landsbygdsministern att den införda handelsgödselskatten gagnar svenskt lantbruks utveckling och framtid?

Hur överensstämmer förlaget om handelsgödselskatt med regeringsförklaringen där regeringen säger sig vilja öka matproduktionen i Sverige?

Hur ser landsbygdsministern på det faktum att skattepålagor och hårdare svenska regelverk gör att den svenska miljöanpassade produktionen flyttar utomlands?

Hur ämnar landsbygdsministern arbeta för att stärka svenska bönders konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-10-16 Överlämnad: 2014-10-17 Anmäld: 2014-10-21 Svarsdatum: 2014-11-06 Sista svarsdatum: 2014-11-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)