gymnasiestudier

Interpellation 2000/01:453 av Larsson, Maria (kd)

av Larsson, Maria (kd)

den 27 april

Interpellation 2000/01:453

av Maria Larsson (kd) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasiestudier

I Skolverkets rapport Jämförelsetal för huvudmän konstaterar Skolverket att andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning fortsätter att minska. 73 % av alla gymnasielever som började på gymnasieskolan för fyra år sedan fick slutbetyg senast 2000. 1999 var siffran 76 % och 1998 var siffran 78 %.

För att erhålla grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier ska en elev i sitt slutbetyg från nationellt eller specialutformat program ha betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 % av de gymnasiepoäng som krävs för fullständigt program.

Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola var 80 % år 2000, vilket är en minskning med fyra procentenheter jämfört med 1999. I åtta av tio kommuner varierar andelen elever med grundläggande högskolebehörighet mellan 65 och 93 %. I tio kommuner uppnådde alla elever grundläggande behörighet till fortsatta studier och i ytterligare 36 kommuner fick minst 90 % av eleverna denna behörighet. I tio kommuner saknade upp till 40 % av eleverna grundläggande behörighet till högre studier.

De nationella programmens andel har totalt sett minskat, och alltfler elever går på specialutformade och individuella program. Andelen elever som går på specialutformade program är 8 %. Ökningen har varit stor. För fyra år sedan, läsåret 1996/97, var andelen 2 %. Införandet av teknikprogrammet har minskat andelen elever på specialutformade program i år 1 något, innevarande år, men kommer inte till rätta med gymnasieskolans problem.

I genomsnitt byter 7 % program inom ett år. 7 % av de elever med slutbetyg 2000 hade reducerad timplan, medan 20 % av eleverna mäktade med utökad studiekurs.

Bakom varje avhopp ligger ett misslyckande. Den elev i gymnasieskolan som väljer att hoppa av, riskerar att misstolka orsakerna till avhoppet. Det handlar inte om att det är fel på eleverna. Dagens gymnasieskola skapar många misslyckanden.

Den gymnasieutredning som nu arbetar har fått direktiv som inte med nödvändighet kommer att förändra situationen.

Vad avser ministern göra för att ett färre antal elever ska avbryta sina gymnasiestudier?

Vilka organisatioriska förändringar avser ministern föreslå i gymnasieskolan med anledning av Skolverkets rapport?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2001-04-27 Anmäld: 2001-05-08 Besvarad: 2001-05-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.