Gruvnäring och regional tillväxt

Interpellation 2013/14:50 av Gille, Agneta (S)

av Gille, Agneta (S)

den 21 oktober

Interpellation

2013/14:50 Gruvnäring och regional tillväxt

av Agneta Gille (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Gruvindustrin är en viktig näring för många glesbygder och för Sverige i sin helhet. Den globala efterfrågan på svenska mineraler innebär att gruvnäringen är på god väg att återta en central roll i den svenska ekonomin och genom nya gruvetableringar skapas framtidstro i regioner som tidigare drabbats av arbetslöshet och utflyttning.

För Uppsala län och Östhammars kommun är det glädjande att en av de gamla Bergslagsgruvorna har återöppnats. Företaget Dannemora Mineral AB siktar på att öka till full produktion, 1,5 miljoner ton, under 2013. De har jobbat med återöppnandet sedan 2008. De kända malmtillgångarna i Bergslagen omfattar totalt 25 miljoner ton brytbar malm per år, vilket motsvarar ca 1 000 fullastade järnvägsvagnar per dygn året runt. Det handlar om hundratals arbetstillfällen.

Dessa jobb är dock inte säkra. Det finns tillväxtproblem i regionen som kan innebära att gruvnäringen avstannar om inte relativt små, men ytterst strategiska, investeringar görs från nationellt håll i regionen. Det handlar om att snabbt realisera synergier med andra näringar, såsom miljöteknik, transport och sjöfart.

Regeringen talar i sin mineralstrategi om långsiktighet och hållbarhet för gruvnäringen. Man menar att gruvnäringen, likt skogsbruk och vindkraftsprojekt, är beroende av infrastruktur för transporter och att dess expansion är av strategisk betydelse för tillväxt och sysselsättning på såväl regional som nationell nivå.

Utifrån detta vill jag ställa följande fråga till näringsministern:

Avser näringsministern att ta några initiativ för att gruvnäringen i Östhammar ges långsiktiga och hållbara villkor att kunna utvecklas och växa?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-10-21 Anmäld: 2013-10-22 Svar fördröjt anmält: 2013-10-24 Besvarad: 2013-11-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)