Granskningen av finanspolitiken

Interpellation 2006/07:659 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 8 augusti

Interpellation

2006/07:659 Granskningen av finanspolitiken

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den 28 juli bildade regeringen ett finanspolitiskt råd.

Det finanspolitiska rådet ska granska och utvärdera regeringens ekonomiska politik. Vi socialdemokrater menar att det nuvarande finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl och anser därför att det finns skäl att behålla det nuvarande ramverket. Vi har inget emot att ramverket kontinuerligt utvärderas. Men att inrätta ett finanspolitiskt råd är fel väg att gå. Redan i dag finns det ett antal aktörer som har till uppgift att ta fram kvalificerade underlag till regeringens prognoser och följa, utvärdera och kontrollera regeringens finanspolitik. Dit hör exempelvis Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen. Det är svenska folkets valda företrädare i riksdagens finansutskott och riksdagen som ska utvärdera den förda politiken.

Hur ska den demokratiska insynen i finanspolitiken gå till om det är andra än riksdagsledamöter som ska göra det?

Väljer regeringen att tillsätta ett finanspolitiskt råd för att slippa kritiska frågor från riksdagsledamöter? Vill regeringen enbart ha ett råd som håller med regeringen i allt den gör?

Varför vill regeringen inte ha en opposition som granskar?

Mot bakgrund av det anförda vill jag fråga vilka initiativ finansministern är beredd att ta för att öka oppositionens möjligheter till insyn och deltagande i granskning och utvärdering av regeringens ekonomiska politik.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-08-08 Svar fördröjt anmält: 2007-08-14 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.