Göteborg Wind Orchestra

Interpellation 2008/09:89 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

den 31 oktober

Interpellation

2008/09:89 Göteborg Wind Orchestra

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den pågående omstruktureringen av vårt svenska försvar hotar de två sista heltidsanställda blåsarsymfoniska orkestrarna i Sverige, Marinens musikkår i Karlskrona och Flygvapnets musikkår i Göteborg. Det är endast dessa två orkestrar som har erforderlig numerär och som har orkesterprofilering fullt ut inom den genre där blåsarsymfoniska orkestrar verkar.

Göteborg Wind Orchestra har sedan år 1997 haft ett uppdrag att verka som Flygvapnets musikkår. GWO:s musiker är välutbildade, med minst fyra års högskoleutbildning, och mycket professionella.

GWO:s konstnärliga utveckling är stor och framgångarna är väldokumenterade. GWO fungerar i dag som ett kunskapscentrum för blåsarsymfonisk musik och har ett gott samarbete med Musikhögskolan. Detta samarbete äventyras nu genom att orkestern inte får samma ekonomiska grund att stå på som tidigare. Därmed kommer ett flera hundra år gammalt kulturarv att försvinna. Såväl Göteborg Wind Orchestra som Marinens musikkår i Karlskrona är i dag stora föredömen och inspirationskällor för musiklivet, exempelvis för icke professionella musikkårer.

Överenskommelsen mellan Göteborgs stad och Statens kulturråd är bruten genom att Försvarsmusikcentrum ensidigt sagt upp avtalet med GWO. Detta har skett utan samråd och utan konsekvensanalys. Därmed har de 27 heltidsanställda musiker som finns i orkestern blivit varslade om uppsägning.

Uppdraget att verka som Flygvapnets musikkår har utgjort en tredjedel av verksamheten och är därmed avgörande för orkesterns fortsatta verksamhet och överlevnad. Därutöver stöds GWO av såväl Göteborgs kommun som Statens kulturråd. Om nu försvaret drar bort sitt uppdrag från orkestern innebär det stora, kanske oöverstigliga, ekonomiska svårigheter för den fortsatta verksamheten.

Utöver att det blir svårt att klara ekonomin för Göteborg Wind Orchestra, när den största finansiären drar bort sitt anslag, hotas den militära musiktraditionen. Vid Försvarsmusikcentrum utbildas årligen omkring hundra värnpliktiga musiksoldater, där grundläggande soldatutbildning, musikutbildning och framträdanden ingår. Det finns också ceremoniella försvarsmusikuppdrag; ett exempel är vaktavlösningen vid Stockholms slott.

Det är viktigt att se till att Göteborg Wind Orchestra återfår sitt uppdrag att verka som Flygvapnets musikkår. Detta uppdrag måste ha en långsiktighet med tryggad finansiering för att ge reella förutsättningar för en fortsatt professionell verksamhet.

Jag vill fråga om försvarsministern ser möjligheter till omfördelning av ekonomiska medel för att Göteborg Wind Orchestra ska kunna fortsätta att verka som Flygvapnets musikkår samt kunna fortsätta med musikutbildningen av soldater genom samarbete mellan Försvarsmusikcentrum och GWO.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-31 Anmäld: 2008-11-10 Besvarad: 2008-11-14