Glasrikets framtid

Interpellation 2011/12:240 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 15 februari

Interpellation

2011/12:240 Glasrikets framtid

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Den svenska glasindustrin har gamla anor. Den är väl känd och den står för hög kvalitet. Vårt svenska glas har fått sitt goda rykte tack vare att man på glasbruken förstått att ta vara på den stora kunskap som finns hos de skickliga yrkesarbetare som hanterar glaset. Det är ett genuint hantverk som det tar många år att lära sig. Att lära sig till mästare tar flera år. Formgivare och glasblåsare arbetar nära samman när de gör sina produkter. Branschen är personalintensiv och kräver stor erfarenhet och kunskap.

Det är ett genuint hantverk och i en allt krympande bransch som gått från ca 1 100 anställda 2005 till knappt 200 när nuvarande varsel är genomfört blir det allt svårare att bevara kunskap.

Svensk manuellt glas är ett nationellt kulturarv som håller på att gå förlorat. Det svenska glaset, riskerar att ”flaggas ut” och det kan sedan vara svårt att återskapas. Sammantaget innebär det att stora hantverkskunskaper går förlorade. Orterna som drabbas får, utöver att många blir arbetslösa, också vidkännas en minskad turism. Turismen är en viktig del för Glasriket – om glasbruken försvinner förlorar bygden även en stor inkomstkälla inom besöksnäringen.

Glasriket är en nationell angelägenhet, inte bara för de fyra kommuner i Kalmar och Kronobergs län som ingår i Glasriket. Det handlar om turism, hantverk, formgivning, arbeten i glesbygd, traditioner, kulturarv, forskning och kunskap. Det svenska glaset har nått internationell ryktbarhet och är något som vi kan känna stolthet över.

Jag är övertygad om att Glasriket har en framtid och goda utvecklingsmöjligheter. Men det gäller då att ta till vara hantverksskickligheten och det konstnärliga kunnandet. Glasindustrin är en del av vårt lands företagande, det företagande som vi vill stimulera och utveckla. Glasriket har en egen livskraft men det behövs också statliga insatser på olika områden. En åtgärd som regeringen bör överväga är att tillsätta en nationell samordnare för glasindustrin och att ta fram ett handlingsprogram för den manuella glasindustrin.

Jag vill fråga näringsministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att stimulera den viktiga del av svenskt företagande som glasindustrin utgör.

Vilka åtgärder är näringsministern beredd att vidta för att säkra den svenska manuella glasindustrins framtid och utvecklingsmöjligheter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-15 Anmäld: 2012-02-15 Besvarad: 2012-02-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)