Glasindustrin i Glasriket

Interpellation 2008/09:319 av Örnfjäder, Krister (s)

av Örnfjäder, Krister (s)

den 6 februari

Interpellation

2008/09:319 Glasindustrin i Glasriket

av Krister Örnfjäder (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Glasindustrin i Glasriket har problem. Samtidigt kan alla som har tagit del av verksamheten se och förstå att det också finns ett kunnande som gör att möjligheterna till en lovande framtid är stora. Denna framtid berör glasindustrins verksamheter och dess omgivning. Det är därför nödvändigt att branschen och den region den är verksam i får ett antal besked inom en snar framtid.

Kalmar län och Glasriket är ett av Sveriges populäraste turistmål inom besöksnäringen och är därmed en viktig bas för småföretagandet. Glasriket bidrar till att upprätthålla service för såväl bofasta som besökare.

Jag vet att det har varit besök från regionen hos regeringen för att beskriva verkligheten och samtidigt ge förslag till hur den uppkomna situationen på olika sätt ska kunna lösas.

De förslag som har lämnats handlar om hur den framtida hanteringen av glassamlingar inklusive arkivmaterial ska hanteras. Den framtida marknadsföreningen behöver intensifieras. Det finns ett stort behov av kapitaltillskott. Och det finns behov av utbildningsinsatser för samtliga kategorier av anställda.

Vilka åtgärder är näringsministern beredd att vidta för att tillgodose behoven inom svensk glasindustri, och när kan vi förvänta oss att de ska komma?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-02-06 Anmäld: 2009-02-09 Besvarad: 2009-02-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.