Störningar på webbplatsen

Under måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Giftiga kemikalier från brandskum i dricksvatten

Interpellation 2015/16:491 av Kristina Yngwe (C)

av Kristina Yngwe (C)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Perfluorerade och polyfluorerade ämnen, så kallade PFAS, är långlivade giftiga kemikalier som ansamlas i naturen och i människor. Forskning och rapporter från såväl svenska myndigheter, Nordiska rådet som FN visar att dessa ämnen är giftiga, reproduktionsstörande och skadliga för immunförsvar och inre organ och att höga halter har konstaterats i bland annat modersmjölk. Dessa ämnen har påträffats i vatten i anslutning till flera militära flygplatser och det kan kopplas till användningen av brandskum.

Sedan den tillträdde har den rödgröna regeringen fortsatt det arbete Centerpartiet och Alliansen startade vad gäller bland annat inventeringen av förorenade områden. Nyligen presenterades utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten. Klimat- och miljöminister Åsa Romson konstaterade i samband med presskonferensen att åtgärder måste ske, och jag och Centerpartiet delar hennes bedömning.

I ljuset av detta är det inte minst djupt beklagligt att försvaret fortsätter att använda brandskum som innehåller denna typ av ämnen, närmare bestämt FTS-6:2, fluortelomersulfonat. Detta är särskilt uppseendeväckande eftersom brandskum med motsvarande egenskaper, men utan det giftiga ämnet, används av Swedavia. Från Centerpartiets sida skulle vi vilja se att regeringen tar fram en handlingsplan för utfasning av PFAS från brandskum i försvarets verksamhet.

Därför vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson följande:

  1. Vilka åtgärder ämnar klimat- och miljöministern vidta för att minska spridningen av PFAS i dricksvatten?
  2. Tänker klimat- och miljöministern vidta några åtgärder eller ta något initiativ inom ramen för sitt ansvarsområde i regeringen för att försvaret ska sluta använda brandskum som innehåller dessa giftiga kemikalier?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-11 Överlämnad: 2016-03-15 Anmäld: 2016-03-16 Svarsdatum: 2016-04-05 Sista svarsdatum: 2016-04-11
Debatt (7 anföranden)