Genusforskningens framtid

Interpellation 2006/07:379 av Malmström, Louise (s)

av Malmström, Louise (s)

den 5 mars

Interpellation

2006/07:379 Genusforskningens framtid

av Louise Malmström (s)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

Genusforskningen undersöker betydelsen av kön inom exempelvis områden som arbetsliv, familjeliv, vård och omsorg, rättsväsende, utbildning, kultur- och fritidsvanor. I dag bedrivs forskning inom området både inom särskilda centrumbildningar, institutioner för genusforskning och inom ramen för de traditionella ämnesdisciplinerna. Som socialdemokrat tycker jag att genusforskningen är mycket viktig eftersom de strukturer som är kopplade till kön behöver tydliggöras.

Något som kommer att påverka genusforskningens framtid är beslutet om nedläggningen av Arbetslivsinstitutet. Det är fortfarande oklart vad som kommer att hända med den genusforskning som i dag bedrivs där. Eftersom genusforskningen är spridd över ALI:s verksamhetsorter och integrerad inom alla forskningsfält riskerar den att slås i spillror.

Även med anledning av regeringsförklaringen finns det skäl att känna oro inför genusforskningens framtid. I regeringsförklaringen förtydligas att en ökad andel av forskningsresurserna ska fördelas genom fakultetsanslag till framstående forskningsmiljöer. När konkurrensen om forskningsmedlen ökar och olika discipliner ställs mot varandra är det ofta de så kallade mjuka ämnena som står som förlorare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsministern hur han ser på genusforskningens framtid, om han avser att slå vakt om genusforskningen och hur han vill bemöta de hot den nu står inför.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-03-05 Anmäld: 2007-03-12 Svar fördröjt anmält: 2007-03-22 Besvarad: 2007-03-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.