genmajs och försiktighetsprincipen

Interpellation 2004/05:210 av Lundgren, Kerstin (c)

av Lundgren, Kerstin (c)

den 26 november

Interpellation 2004/05:210

av Kerstin Lundgren (c) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om genmajs och försiktighetsprincipen

Frågan om ett godkännande i EU av den aktuella majsen (MON 863) sköts upp för en tid sedan därför att det i sista stund kom in ytterligare ett kritiskt material. Denna gång från en forskare, Arpad Pusztai, verksam i England. Det nya materialet har granskats av EU:s expertkommitté (EFSA) som redan tidigare sagt ja och som nu inte ändrat sin positiva inställning till MON 863.

Det svenska Jordbruksverket sände ut det nya materialet på remiss och anlitade också en dansk forskare, Ib Knudsen, som man betecknade som "oberoende".

Flera svenska remissinstanser svarade med instämmande i det nya kritiska materialet och med kritik mot Monsantos försök på råttor.

Naturvårdsverket pekar på "det principiellt tveksamma i att en utredning av risker vid användning av genetiskt modifierade växter genomförs i sin helhet utan hypotes om vilka skador som kan tänkas upptäckas". Läkemedelsverket konstaterar att "den patologiska delen av studien saknar, som Pusztai påpekar, data om Bt-toxinet ger upphov till antikroppsbildning, eller om immunsystemet på annat sätt påverkas". Gentekniknämnden skriver genom två av sina ledamöter:

"Följaktligen anser jag att man bör överväga en upprepning av försöket" respektive "Efter att ha studerat detta material, så ter sig EFSA:s kortfattade konstaterande beträffande den aktuella råttstudien med MON 863 och MON 810 att there are no concerns over their safety som något förhastad . Försiktighetsprincipen talar för att följa upp de misstankar som resultaten väcker med en kompletterande studie".

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till jordbruksministern:

1.Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att säkerställa att Sveriges ställningstagande till genmajsen baserar sig på försiktighetsprincipen?

2.Hur avser jordbruksministern att beakta konsumentintresset i fråga om genmajsen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-11-26 Anmäld: 2004-11-26 Svar fördröjt anmält: 2004-12-08 Besvarad: 2005-01-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.