Fyrspår till Uppsala

Interpellation 2016/17:566 av Agneta Gille (S)

av Agneta Gille (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Vikten av utveckling och ständiga framsteg i den globala ekonomin kan inte nog understrykas. Konkurrensen med resten av världen är hård. Sveriges starkaste arbetsmarknadsregion, Stockholm-Uppsala, har potentialen att vara en stark tillväxtmotor för hela vårt land, men då behövs långsiktiga investeringar för jobb och tillväxt. När förslaget till ny nationell plan för transportsystemet presenteras i höst är det viktigt att det innehåller förstärkningar av järnvägen mellan Stockholm och Uppsala. Fyrspår längs hela denna sträcka är nödvändigt för ökad global konkurrenskraft, ökat bostadsbyggande och all norrgående tågtrafik från Stockholm. Uteblivna satsningar skulle medföra kännbara negativa effekter. 

Närheten ut i världen genom Arlanda, regionens många universitet och den starka innovationsdrivna industrin skapar en bra grund för fortsatt utveckling i området. Men vi vet alla att i en global värld är att stå stilla samma sak som att vandra bakåt. Den dag vi skjuter upp nödvändiga investeringar blir vi i samma andetag omsprungna av andra starka regioner i omvärlden; det är så den globala konkurrensen fungerar. 

Den utan tvekan absolut viktigaste investeringen för Uppsala-Stockholmsregionen det kommande decenniet är byggnationen av två nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm. Redan i dag har Uppsala och Knivsta kommun utbyggnadsklara planer på 60 000 bostäder, vilka är knutna till utbyggnad av nya spår. Förutom att det skulle vara ett stort kliv för att bygga bort bostadsbristen skulle det innebära en rejäl tillväxtskjuts med stora bostadsinvesteringar i miljardklassen. Att säga nej till bygget av nya spår skulle kraftigt minska omfattningen av de planerna. 

Redan i dag är bostadsbristen ett av det allvarligaste hoten mot tillväxten i regionen. Företag väljer bort etablering i området eftersom det inte finns bostäder till arbetskraften. I dokument som läckt ut från EU-kommissionen om placeringen av EMA pekas bostadsförsörjningen till myndighetens anställda ut som ett krav. Misslyckade etableringar till följd av bostadsbristen och bristande kommunikationer riskerar att sätta djupa spår i utvecklingen för regionen och hela landets tillväxt. 

På samma sätt riskeras tillgängligheten till Arlanda genom uteblivna satsningar. Förutom den uppenbara risken med att tillgängligheten för resenärer till Arlanda inte utvecklas i takt med att flygplatsens betydelse växer är även bostadsbristen ett reellt problem. I dag byggs det på och kring Arlanda en flygplatsstad med 30 000 nya arbetsplatser utöver de 20 000 som finns där i dag. Att personalen har någonstans att bo och tillgång till snabb arbetspendling är en lika viktig förutsättning för att Arlanda ska kunna utvecklas till Nordens ledande storflygplats och bli det nav regeringen har för avsikt att skapa. Det finns med andra ord också anledning att oroa sig över vilka negativa effekter uteblivna investeringar i järnvägen får för Arlandas utveckling. En utebliven satsning på fyrspår mellan Uppsala och Stockholm skulle innebära en tillväxtbroms för hela Sverige.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att fyrspår mellan Uppsala och Stockholm ska bli verklighet?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2017-06-07 Överlämnad: 2017-06-08 Anmäld: 2017-06-09 Återtagen: 2017-06-21 Sista svarsdatum: 2017-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.