FXM och ett transparent svenskt exportfrämjande

Interpellation 2014/15:323 av Lena Asplund (M)

av Lena Asplund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Regeringen gick i budgetpropositionen för 2015 fram med förslaget att Försvarsexportmyndigheten (FXM) skulle avvecklas. I budgetpropositionen angav regeringen att man ansåg att nödvändigt exportstöd fortsatt skulle kunna genomföras inom en annan myndighetsstruktur. I och med att regeringens budget röstades ned i riksdagen har förslaget att avveckla FXM tillfälligt skjutits upp. Dock får man anta att regeringen tänker återkomma med samma förslag i den kommande höstens budget.

Ett väl fungerande exportfrämjande kommer även fortsättningsvis att vara viktigt för den svenska försvarsindustrin. Konkurrensen på försvarsmaterielmarknaden hårdnar alltmer och svenska företag får i högre utsträckning söka sig till nya marknader. Detta sker samtidigt som kraven på transparens blir allt hårdare, vilket är bra. Sverige ska ha en försvarsmaterielexport som kan leva upp till höga etiska standarder.

En livskraftig svensk försvarsindustri är också något som stärker det svenska försvaret. Regeringen konstaterar i budgetpropositionen bland annat att export stärker även företagens möjligheter att behålla och utveckla den kompetens som krävs för att underhålla och vidmakthålla Försvarsmaktens materielsystem, vilket innebär lägre kostnader för vidmakthållande och vidareutveckling för Försvarsmakten. Samt att efterfrågan på de statliga aktörernas medverkan fortsätter att öka. De växande behoven under 2013 har lett till krav på hårdare prioriteringar inom ramen för exportstöds-verksamheten.

 Statskontoret gjorde i höstas en utvärdering av FXM:s verksamhet där man kom fram till att bildandet av Försvarsexportmyndigheten har lett till tydligare rollfördelning och ökad transparens i det statliga exportstödet. I utvärderingen påpekas att bildandet av FXM har gjort rollfördelningen tydligare och att det i dag finns en formell process för att ansöka om exportstöd, vilket gör att man kan se vilka företag som får stöd och på vilka grunder.

Sammantaget säger de erfarenheter vi har att FXM fyller en viktig en viktig funktion i dag för att garantera ett transparent exportfrämjande för försvarsindustrin.

 

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist är: Står ministern och regeringen fast vid att FXM ska avvecklas? Hur tänker ministern och regeringen i så fall organisera främjandefrågorna för att garantera en fortsatt hög transparens?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2015-02-20 Överlämnad: 2015-02-20 Anmäld: 2015-03-03 Svarsdatum: 2015-03-06 Sista svarsdatum: 2015-03-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)