Frysning av projektet Förbifart Stockholm

Interpellation 2014/15:93 av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att från och med den 23 oktober 2014 till den 1 maj 2015 frysa produktionen i projektet Förbifart Stockholm. Undantaget är arbeten som måste slutföras för att samhällsviktiga funktioner inte ska riskera att störas eller helt utebli eller arbeten som innebär en säkerhetsrisk för enskilda om de inte slutförs. Under denna period får Trafikverket i övrigt endast utföra arbete som är kopplat till sökande av tillstånd och planer.

Skälen som regeringen anför är att när det i december 2007 nåddes en uppgörelse mellan statens förhandlingsman och företrädare för Stockholmsregionen om en samlad lösning för Stockholmsregionens framtida trafik- och infrastruktursatsningar delade inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet uppfattningen om fördelningen av överskottet från trängselskattemedlen. Dessa trafik- och infrastruktursatsningar, vilka har kommit att benämnas som Stockholmsförhandlingen, innehöll bland annat projektet Förbifart Stockholm.

Fram till den 1 maj 2015 ges enligt regeringens beslut nu tid till förhandlingar om eventuella omfördelningar av resurser från den del av överskottet från trängselskatten som ska tilldelas projektet Förbifart Stockholm. Stockholms kommun, som nu styrs av en rödgrön majoritet, har uttryckt önskemål om en sådan förhandling. Regeringen säger sig tillkalla en förhandlingsperson som ska verka som statens representant i förhandlingarna, förutsatt att även Stockholms läns landsting hemställer till regeringen om sådana förhandlingar. Om en ny uppgörelse inte nås före den 1 maj 2015 fortsätter enligt regeringens beslut per den 23 oktober 2014 byggandet av Förbifart Stockholm enligt plan, och om inte annat anges även enligt nu gällande finansieringslösning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Då det förefaller så som att Stockholms läns landsting inte har för avsikt att hemställa om en omförhandling, eller be om en förhandlingsperson enligt regeringens erbjudande, kan besked då ges om att projektet Förbifart Stockholm i stället kan fortsätta enligt plan, utan att frysa projektet fram till den 1 maj 2015?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-10-30 Överlämnad: 2014-10-30 Anmäld: 2014-11-04 Sista svarsdatum: 2014-11-20 Svarsdatum: 2014-11-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.