Fritidspedagogers ansvar och befogenheter

Interpellation 2011/12:162 av Amin, Jabar (MP)

av Amin, Jabar (MP)

den 2 december

Interpellation

2011/12:162 Fritidspedagogers ansvar och befogenheter

av Jabar Amin (MP)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Den 29 november deltog jag och utbildningsministern i en debatt i kammaren. Vi diskuterade möjligheterna att inkludera fritidspedagogerna i ett legitimationsförfarande. Utbildningsministern var då tydligt negativ till att låta fritidspedagoger få lärarlegitimation.

Ministern framförde att ”lärarlegitimationen omfattar inte fritidspedagoger, helt enkelt därför att lärarlegitimationen är avsedd för lärare. Fritidspedagoger är, liksom många andra yrkeskategorier, viktiga i skolans arbete. Men fritidspedagoger är inte lärare.”

Vidare anförde ministern att ”fritidshemmet inte är en skolform utan en kompletterande verksamhet till skolan. Därmed fyller fritidshemmet en viktig roll. Det innebär dock inte per automatik att samma prioriteringar och behov av insatser för att stärka kvaliteten behövs i fritidshem som i skola.”

Vi kan ha olika uppfattningar om det. Fritidshemmen är en integrerad del av skolan, verksamheten betraktas som undervisning. Men det viktigaste är hur vi kan komma vidare i diskussionen om hur vi kan stärka fritidshemmens kvalitet. Ministern meddelade dock under debatten att han är ”beredd att vidta åtgärder för att ytterligare kvalitetssäkra fritidshemmen”.

En viktig del i att säkra kvaliteten i verksamheten på fritidshemmen är att personalen är utbildad för att ansvara för, planera, utföra och följa upp verksamheten. Som tur är finns det i Sverige tusentals utbildade och erfarna fritidspedagoger.

Dess värre kommer dessa fritidspedagoger att förlora rätten att planera och ansvara för verksamheten. Endast genom omvägen att först i kombination med behörighet i ett eller två skolämnen kan en fritidspedagogutbildning vara gångbar för ansvar på fritidshem.

Fritidsverksamheten är en större del av elevernas skoldag än andra enstaka ämnen. Befogenheten att ansvara för verksamheten på fritidshemmen kan därför inte vara beroende av huruvida det också finns en behörighet att undervisa i andra ämnen. Fritidspedagogsutbildningen måste värderas högre. Därmed kan vi kvalitetssäkra verksamheten och ta vara på den kompetens och erfarenhet som finns bland dem som i dag arbetar på fritidshemmen.

Om inte fritidspedagogerna kan bli aktuella för legitimation vore det därför rimligt att förändra skrivningarna i skollagen så att ansvaret och befogenheten att ansvara för, leda och utveckla verksamheten på fritidshemmen blir möjligt för dem som är utbildade fritidspedagoger.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga utbildningsministern:

1. Är utbildningsministern beredd att ta initiativ till nödvändiga ändringar i författningen för att möjliggöra för utbildade fritidspedagoger att även i fortsättningen vara ansvariga för verksamheten i fritidshemmen?

2. Vilka andra initiativ avser utbildningsministern att ta för att ytterligare kvalitetssäkra fritidshemmen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-12-02 Anmäld: 2011-12-06 Svar fördröjt anmält: 2011-12-16 Besvarad: 2012-01-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)