FRA:s avlyssning och Integritetsskyddskommitténs betänkande

Interpellation 2006/07:414 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 15 mars

Interpellation

2006/07:414 FRA:s avlyssning och Integritetsskyddskommitténs betänkande

av Eva-Lena Jansson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Jag har tidigare ställt en fråga till statsrådet Ask angående FRA och Integritetsskyddskommitténs betänkande. Det framstår som ganska självklart för de allra flesta att regeringen borde avvakta att lägga fram lagförslag som påverkar den personliga integriteten innan den särskilda kommitténs betänkande i frågan har redovisats.

Kommitténs uppdrag har tre delar. Den första delen består i att kartlägga och analysera sådan lagstiftning som rör den personliga integriteten. Uppdraget i denna del ska redovisas senast den 30 mars 2007. I uppdraget ingår också att överväga om regeringsformens bestämmelse om skyddet för den personliga integriteten i 2 kap. 3 § andra stycket bör ändras. I så fall ska kommittén föreslå en ny grundlagsreglering. Kommittén ska därutöver överväga om det, vid sidan av befintlig lagstiftning, behövs generellt tillämpliga bestämmelser till skydd för den personliga integriteten. Om kommittén anser att sådana bestämmelser behövs, ska förslag till en sådan reglering lämnas. Uppdraget ska i dessa delar redovisas senast den 20 december 2007.

Den borgerliga regeringen anser att Integritetsskyddskommitténs betänkande inte behöver beaktas när det gäller förslaget om FRA:s avlyssning av all tele- och datakommunikation till och från Sverige.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver försvarsminister Mikael Odenberg följande: ”I beredningen av lagförslaget har alla synpunkter beaktats. Resultatet har blivit en lag baserad på en grundlig förankringsprocess och noggranna överväganden. Individens integritet och rättssäkerhet har varit vägledande för arbetet. Ett flertal kontrollfunktioner till skydd för den enskildes integritet har lagts till. All verksamhet granskas löpande ur ett laglighets- och integritetsskyddsperspektiv och även efterhandskontroll ska genomföras. Med detta har regeringen – i likhet med Lagrådets formulering – nått en godtagbar balans mellan grundlagens och Europakonventionens krav på skydd mot intrång i privatlivet och det allmännas rätt och skyldighet att svara för att nationella säkerhetsintressen kan tillvaratas.”

Men om man läser Lagrådets remissvar inser man att regeringen faktiskt väljer att bortse från det faktum att Lagrådet anser att Integritetsskyddskommittén borde ha ingått i beredningsunderlaget.

Utdrag från Lagrådets remiss:

När det gäller beredningsunderlaget kan till en början konstateras att den år 2004 tillsatta Integritetsskyddskommittén (Ju 2004:05) har till syfte att kartlägga och analysera sådan lagstiftning som berör den personliga integriteten. I uppdraget ingår otvetydigt att behandla den typ av integritetsfrågor som kan uppkomma vid signalspaning i samband med försvarsunderrättelseverksamhet. Kommittén skall slutredovisa sitt arbete senast den 20 december 2007. Lagrådet anser att det i och för sig funnits fog för att låta en granskning av kommittén ingå i beredningsunderlaget innan slutligt ställningstagande tas till om den nu föreslagna lagstiftningen bör komma till stånd, bl.a. för att den inte skall behöva ändras som en följd av kommitténs arbete. Någon remiss till kommittén har inte skett.

I regeringsformens 7 kap. 2 § Regeringsarbetet kan man läsa följande: ”Vid beredningen av regeringsärenden skall behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning som behövs skall tillfälle lämnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig.”

Av de organisationer som tillåtits att lämna yttrande över förslaget till lagrådsremissen var Rikspolisstyrelsen, Säpo, Riksåklagaren, Kammarrätten i Stockholm, Registernämnden, JK och Ekobrottsmyndigheten negativa eller mycket negativa till förslaget. Även statsrådets eget departement, Justitiedepartement, har varit mycket kritiskt till förslaget.

Den borgerliga regeringen lägger nu fram ett lagförslag om avlyssning som kommer att påverka det svenska samhället på ett sätt som är svårt att i dagsläget se hela vidden av.

Mina frågor till statsrådet Beatrice Ask är följande:

Anser statsrådet att det senaste lagförslaget om FRA:s avlyssning av all tele- och datakommunikation till och från Sverige har beretts på ett tillfredsställande och rättssäkert sätt utifrån de ingrepp på medborgarnas personliga integritet som lagförslaget innebär, och avser statsrådet att ta något initiativ med anledning av de synpunkter som Lagrådet och remissinstanserna lämnat?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-15 Anmäld: 2007-03-15 Besvarad: 2007-03-26 Sista svarsdatum: 2007-03-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)