Framtiden för naturbruksgymnasierna

Interpellation 2015/16:541 av Caroline Helmersson Olsson (S)

av Caroline Helmersson Olsson (S)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Det pågår en utredning kring gymnasieskolan (U2015:01 Gymnasie­utredning). Samtidigt skickar Skolverket material på remiss som oroar framför allt naturbruksgymnasierna runt om i landet. I Skolverkets förslag föreslås ganska omfattande förändringar gällande examensmålen, möjligheterna att ta sig vidare till högre studier till exempel på SLU och också vilka inriktningar som ska finnas.

Jag menar att det är viktigt att vi ser över kostnaderna för naturbruksgymnasierna och reder ut de frågetecken som funnits, men det är också viktigt att de ytterligare förändringar som föreslås inte påverkar negativt möjligheterna för de många ungdomar som vill läsa på naturbruksgymnasium .

Det är också viktigt att kommande förslag inte försvårar integrationsarbetet och inte leder till att utbildningar som haft en hög andel studenter som gått vidare till arbete förändras till det sämre eller till och med läggs ned.

 

Vilka initiativ avser statsrådet att vidta med anledning av den oro för naturbruksgymnasiernas framtid som finns runt om i landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2016-04-08 Överlämnad: 2016-04-11 Anmäld: 2016-04-12 Svarsdatum: 2016-04-19 Sista svarsdatum: 2016-04-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)