FRA-lagen

Interpellation 2007/08:828 av Björck, Patrik (s)

av Björck, Patrik (s)

den 8 augusti

Interpellation

2007/08:828 FRA-lagen

av Patrik Björck (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

När riksdagen precis före sommaruppehållet klubbade den nya lagen om signalspaning, den så kallade FRA-lagen, skedde det med minsta möjliga majoritet, mot en samlad opposition, mot en stark folklig opinion och med en splittrad majoritet. Att i ett sådant läge forcera fram en ny lagstiftning kan bara leda till problem. Det leder troligen till ett minskat förtroende för regeringen men, vad värre är, det leder tyvärr också till att den för svenskt försvar så viktiga underrättelseverksamhetens folkliga stöd undergrävs. Vi behöver ett svenskt försvar med stark förankring bland medborgarna och med ett brett parlamentariskt stöd.

En för oss alla viktig fråga har misskötts till den grad att det nu bara finns ett sätt att reparera den skada som regeringens beredning av ärendet har orsakat; lagen måste rivas upp och en bred parlamentarisk utredning tillsättas.

Avser försvarsministern att ta initiativ till att riva upp den nya lagen om signalspaning och tillsätta en bred parlamentarisk utredning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-08-08 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)