Förvaringen av städers privilegiebrev

Interpellation 2019/20:178 av Mats Green (M)

av Mats Green (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

År 1284 utfärdade kung Magnus Ladulås det privilegiebrev som gav Jönköping stadsprivilegier. Detta är inte bara det äldsta bevarade privilegiebrevet i Sverige utan även ett av världens äldsta bevarade privilegiebrev. 

År 1652 utfärdade drottning Kristina privilegiebrevet som gjorde Gränna till stad.

Båda dessa unika, och enastående vackra, dokument har alltid rent fysiskt funnits i Jönköping. Med tanke på att Jönköpings privilegiebrev är både det äldsta och bland de bäst bevarade så är det minsta man kan säga att förvarandet varit förstklassigt på alla sätt.

Dessa har regelbundet visats upp och hållits levande och relevanta för allmänhet, besökare och forskare och i övrigt varit tillgängliga på ett föredömligt sätt av Jönköpings stadsarkiv. De är en viktig och avgörande del av vår lokala historia och vår lokala identitet.

Handlingarna lånades formellt ut till Jönköping 1980 och 1992, och i lånekvittona fastslås att detta gäller tills vidare men handlingarna har som sagt alltid funnits och förvarats i Jönköping. 

Nu har Riksarkivet tillskrivit Jönköpings kommun och klargjort att man ämnar beslagta och bortföra båda privilegiebreven från dess månghundraåriga förvaringsplats och hänvisar till en intern förändring av Riksarkivets utlåningsregler. Nuvarande Jönköpings kommun har ju för övrigt inte bara varit förvaringsplats för dessa privilegiebrev i flera hundra, och snart tusen, år utan är ju också själva mottagaren och föremålet för dessa handlingar till att börja med.

Tilläggas kan att ägarskapet av dessa privilegiebrev inte på något sätt är utrett eller fastslaget.

Ett antal uppenbara frågor inställer sig dock, bland annat följande: Vilken respekt för historien visar Riksarkivets ambitioner och förfaringssätt? Vilken respekt för själva föremålen för dessa privilegiebrev till att börja med, det vill säga Jönköping och Gränna, och vår rätt till vår egen historia visar Riksarkivets ambitioner och förfaringssätt?

Med anledning av det ovan anförda önskar jag ställa följande frågor till kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Avser statsrådet, eller är statsrådet beredd, att vidta några åtgärder, initiativ eller diskussioner mot bakgrund av ovanstående?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-28 Överlämnad: 2019-11-29 Anmäld: 2019-12-02 Sista svarsdatum: 2019-12-13 Svarsdatum: 2019-12-19
Debatt (7 anföranden)