Fortsatta utvecklingsinsatser för primärvården

Interpellation 2005/06:336 av Johansson, Kenneth (c)

av Johansson, Kenneth (c)

den 5 april

Interpellation 2005/06:336 av Kenneth Johansson (c) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Fortsatta utvecklingsinsatser för primärvården

Centerpartiet medverkade aktivt till att primärvården, basen i svensk hälso- och sjukvård, prioriterades högt i den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården (prop. 1999/2000:149) samt anvisade ekonomiska resurser för denna utveckling.

Ett viktigt inslag i handlingsplanen var att verka för en kunskapsutveckling som skulle stödja den önskvärda inriktningen på hälso- och sjukvården.

Kunskapsutveckling i primärvården

Under denna rubrik i propositionen uttalas att:

"En viktig förutsättning för att primärvården skall kunna utvecklas till en väl fungerande bas i den svenska hälso- och sjukvården är att kunskapsutvecklingen inom primärvården stärks och att personalen får möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning. Det behövs en struktur för att utveckla ett nationellt stöd för detta. @ @ @ Inriktningen är att ett familjemedicinskt institut skall tillskapas."

Fammi

Det Familjemedicinska institutet inrättades av riksdagen med bred politisk majoritet i januari 2002. Institutet ska bidra till att utveckla den svenska primärvården, närsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården. Efterhand har Fammis verksamhet funnit former som alltmer motsvarar de krav och förväntningar som ställs av verksamhetsföreträdare och yrkesgrupperna i primärvården.

Fammi har format en verksamhet som bygger på de olika personalgrupperna i vården och deras behov av och initiativ till kompetensutveckling. Den syftar till att utveckla samarbete över yrkesgränserna, teamarbete och brobyggande mellan olika yrkesgrupper samt mellan kommuner och landsting eller regioner. Fammi har på detta sätt byggt ett viktigt förtroendekapital inom primärvården och hos alla de personalgrupper som verkar där.

Fammi fortsätter sin verksamhet till och med 2006 med en årlig budget på 18 miljoner kronor. För närvarande har Fammi 17 anställda, ett flertal på deltid. Fammi ägs av staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet och drivs som en ideell förening.

Fammis avveckling

Från och med år 2007 finns ingen fortsatt statlig finansiering av Fammi och därför planeras nu en avveckling av verksamheten vid årsskiftet. Vad jag erfarit pågår en diskussion mellan bland annat SKL och Socialstyrelsen om hur vissa av Fammis pågående projekt ska kunna fullföljas och avslutas. Hur ett fortsatt utvecklingsarbete kan stödjas och garanteras framgår dock inte, vilket är klart otillfredsställande och behöver klargöras.

Den önskvärda, och i den nationella handlingsplanen beslutade, inriktningen av hälso- och sjukvården kan inte sägas ha nått vägs ände. Nya och viktiga utvecklingsområden tillkommer dessutom, med ytterligare fokus på psykiatri, äldrevård och ‑omsorg, hemsjukvård, samverkan, tillgänglighetskrav med mera. Sedan Spris avveckling kring sekelskiftet har Sverige, som förmodligen enda land i västvärlden, saknat ett nationellt utvecklingsinstitut för hälso- och sjukvården.

Värdefulla utvecklingsinsatser görs vid våra högskoleinstitutioner och andra lokala och regionala utvecklingsenheter. Dessa utgår dock oftast från enskilda forskarintressen eller andra utvecklingsbehov än sådana som är kopplade till arbets- och fortbildningsbehoven i vardagen, det vill säga den inriktning som Fammi haft hittills. Om någon ersättning inte skapas för Fammi kommer det att bli svårare att tillgodose dessa grundläggande behov.

Mot bakgrund av ovanstående önskar jag besked av statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att fullfölja intentionerna i den nationella handlingsplanen och fortsatt bidra till en nödvändig utveckling av primärvården?

Vad avser statsrådet att göra för att säkra att det konkreta arbetet som Fammi i dag sysslar med fullföljs, om än i annan form?

Vilka ekonomiska medel ställer statsrådet i utsikt för fortsatt utvecklingsstöd till primärvården och den primärkommunala hälso- och sjukvården efter år 2006?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2006-04-05 Anmäld: 2006-04-05 Återtagen: 2006-04-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.