Fortsatt subventionering av kärnkraften

Interpellation 2011/12:336 av Nordin, Lise (MP)

av Nordin, Lise (MP)

den 20 april

Interpellation

2011/12:336 Fortsatt subventionering av kärnkraften

av Lise Nordin (MP)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Efter tre års väntan har regeringen gett besked – det blir fortsatta kärnkraftssubventioner.

I juni 2010 biföll riksdagen regeringens proposition om att tillåta nya kärnreaktorer i Sverige. Ett villkor från ett enigt näringsutskott var ”att regeringen i fråga om statligt stöd till kärnkraften ska återkomma till riksdagen med förslag om lagstiftning eller andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas”.

Bärande för regeringens energiöverenskommelse var beslutet att kärnkraften skulle stå på egna ben. Vidare var beslutet om att det skulle bli stopp för alla former av kärnkraftssubventioner avgörande för att vinna majoritet i riksdagen för regeringens energiöverenskommelse.

När villkoret nu inte uppfylls väcks frågan om giltigheten i regeringens energipolitik. Med den skrivelse, 2011/12:141, som regeringen nu lämnat som svar på sitt uppdrag fastslås att man inte kommer att vidta några åtgärder såsom villkoret fastställt att man skulle göra. Med beskedet att inte göra något åt subventionerna skulle beslutet att tillåta ny kärnkraft med all sannolikhet inte vunnit en riksdagsmajoritet.

Regeringens skrivelse innebär att kärnkraften fortsatt kommer att subventioneras på flera punkter.

Enligt OECD:s definition, som är en av de mest vedertagna, är en subvention ett resultat av en handling från staten som innebär en fördel för konsumenter eller producenter i syfte att öka deras intäkter eller minska deras kostnader.

Eftersom regeringen aldrig klargjort om man utgår ifrån någon annan definition är det rimligt att utgå ifrån denna mest vedertagna. Den troligen största subventionen, rent ekonomiskt, är kärnkraftens undantag från försäkringsansvar.

Kärnkraftsägarna har med regeringens politik endast krav att vid en kärnkraftsolycka garantera ersättning för 1 200 miljoner euro, ca 11 miljarder kronor. Detta är en droppe i havet jämfört med kostnaden av en härdsmälta. Enligt Strålskyddsinstitutet uppgick kostnaderna efter olyckan i Tjernobyl till minst 1 000 miljarder kronor.

I Fukushima vet vi ännu inte var kostnaderna landar, men seriösa bedömare talar om belopp långt över de 1 000 miljarder som olyckan i Tjernobyl anses ha kostat. Med regeringens politik är det alltså staten, i förlängningen svenska folket, som betalar kostnaderna för en kärnkraftsolycka.

Miljöpartiet anser att inriktningen i politiken måste vara att kärnkraften vid en olycka ska tvingas att betala sina egna kostnader. I detta ingår garantier för de skadebelopp som kan orsakas av en olycka. Att inte kräva sådana garantier medför sänkta kostnader för reaktorägaren, både vid normal drift och vid en olycka, och är därför enligt alla gängse definitioner att betrakta som en subvention.

Företrädare för Centerpartiet har haft rätt när man sagt att slopade subventioner till kärnkraften gör att det inte kan byggas någon kärnkraft. Av de ca 430 kärnreaktorer som finns i världen i dag har inte en enda byggts utan statligt stöd eller subventioner. Bara i EU har kärntekniken mellan 1970 och 2004 kostat skattebetalarna över 70 miljarder euro i officiella subventioner (Reforming environmentally harmful subsidies, IEEP 2007). Mycket tyder också på att det är ekonomiskt olönsamt att bygga en ny reaktor utan statligt stöd. Exempelvis anser den stora bankgruppen Citigroup att statliga subventioner eller andra stöd är ett krav för att få lönsamhet i en ny reaktor.

Det faktum att kärnkraften är beroende av subventioner gör att regeringens beslut att tillåta ny kärnkraft i realiteten avgörs i frågan om subventionerna. När regeringen nu säger ja till fortsatta subventioner, trots flera år av löften om motsatsen, väcks frågan om beslutets giltighet när villkoret om inga subventioner sviks.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna-Karin Hatt:

Avser statsrådet att pröva giltigheten i beslutet att tillåta ny kärnkraft när villkoret för dess existens, borttagande av kärnkraftssubventioner, inte uppfylls?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-04-20 Anmäld: 2012-04-24 Svar fördröjt anmält: 2012-05-02 Sista svarsdatum: 2012-05-04 Besvarad: 2012-05-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)