fortsatt satsning på utvecklings- och etableringsprojekt inom IUC-nätverket

Interpellation 2004/05:266 av Lundgren, Kerstin (c)

av Lundgren, Kerstin (c)

den 15 december

Interpellation 2004/05:266

av Kerstin Lundgren (c) till näringsminister Thomas Östros om fortsatt satsning på utvecklings- och etableringsprojekt inom IUC-nätverket

Industriella Utvecklingscentra (IUC) finns etablerade i nära 20 regioner i Sverige. Deras ägande är reglerat i uppdragsavtal med staten. Företagen är i majoritet i bolagen, men där ingår också fackliga organisationer, kommuner och högskolor som delägare. Uppdraget 1977, att på försök arbeta med Utvecklings-, Produktutvecklings- och Avknoppningsprojekt (UPA) under tre år skulle bli framgångsrikt. Här formades ett redskap för lokal och regional utveckling utifrån de unika förutsättningar som finns. Genom sina framgångar har försöksverksamheten förlängts @ men också utvärderats.

Sedan utredaren i november 2002 föreslog en kraftig, långsiktig satsning på IUC-bolagens verksamhet har osäkerheten blivit ledstjärna. I stället för de 200 mkr som utredaren förordade i form av årliga satsningar - har följt år av ovisshet, sena besked och neddragna satsningar. För 2003 drogs nivån ned och inför 2004 lät regeringen osäkerheten gälla ett helt kvartal in på det nya året @ i stället för att som brukligt klara ut förutsättningarna före årsskiftet. När beskedet sedan kom var uppdraget klart begränsat. Denna tvekan inför framtiden har varit kostsam och här finns exempel på hur företag dragit sig tillbaka och verksamhet avvecklats. Det har kostat förtroendekapital, utvecklingsmöjligheter och därmed arbetstillfällen.

IUC-nätverket har visat på ett nytt sätt att arbeta @ frikopplat från de storskaliga myndighetsstrukturerna. Det har givit utrymme för större flexibilitet och närhet, vilket har betydelse för att kunna möta produkt- och avknoppningsprojekt i tidiga utvecklingsskeden. Det kan ifrågasättas om mer storskaliga strukturer som Nutek kan klara detta. I vart fall finns skäl att söka tydliga kompletterande satsningar. Frågan är också om Nutek är rätt värd för denna typ av projekt.

Även om regeringen har ett intresse för att hitta nya former för satsningar på företagande är frågan om detta måste utesluta satsningar på det som fungerat väl hitintills. I budgetpropositionen för 2005 omnämns att staten via IUC vill stimulera till utveckling och nya jobb via Industriella Utvecklingscentra och UPA-uppdrag.

Med hänvisning till vad som här anförts vill jag ställa följande frågor till näringsministern:

1.Hur avser näringsministern att stimulera till utveckling och nya jobb via IUC under 2005?

2.Vilka åtgärder är näringsministern beredd att medverka till för att IUC-nätverken får ett långsiktigt avtal och därmed en långsiktighet på uppsökande verksamhet, produktutveckling och förstudier vid avknoppning @ för nya företag och nya jobb?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-12-15 Anmäld: 2004-12-15 Besvarad: 2005-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.