Förtidspensionerade och arbetslösa som del av det nya utanförskapet

Interpellation 2011/12:184 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 21 december

Interpellation

2011/12:184 Förtidspensionerade och arbetslösa som del av det nya utanförskapet

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I valrörelsen 2006 lovade Moderaterna att bryta det man då kallade för utanförskapet. Enligt komplicerade beräkningar uppgavs de som befann sig i detta utanförskap till mellan en och en och en halv miljon. Att bryta utanförskapet skulle primärt ske genom skattesänkningar som man menade skulle skapa arbetstillfällen.

Nu har finansministern övergivit begreppet utanförskap och till och med tagit avstånd från det. I praktisk politik har de åtgärder som den borgerliga regeringen vidtagit lett fram till det som kan benämnas som det nya utanförskapet.

Det nya utanförskapet manifesterar sig på olika sätt. Jag ska här ta tre exempel:

År 1990 förtidspensionerades omkring 1 500 personer under 30 år. År 2006 var antalet 4 500, och i fjol var siffran 6 700, enligt statistik från Försäkringskassan – en ökning med nära 50 procent under förra mandatperioden.

I september 2006 fanns det enligt SCB 68 300 personer som varit arbetslösa mer än ett halvår. I september 2011 var motsvarande siffra 101 600 personer – en ökning med nära 50 procent sedan den borgerliga regeringen tillträdde.

Antalet arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år var, också enligt SCB, 102 000 i september 2006. Fem år senare hade siffran stigit till 128 300, en ökning med drygt 25 procent.

För mig är det uppenbart att man behöver ta avstånd från den politik som skulle bryta utanförskapet men som i stället fått de konsekvenser jag pekar på i interpellationen.

Jag vill därför fråga finansministern om han avser att lägga om den ekonomiska politiken och skattepolitiken för att motverka det jag kallar för det nya utanförskapet.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-12-21 Anmäld: 2011-12-21 Svar fördröjt anmält: 2012-01-17 Sista svarsdatum: 2012-02-01 Besvarad: 2012-02-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)