Försvarsmusikens framtid

Interpellation 2012/13:27 av Haglö, Kerstin (S)

av Haglö, Kerstin (S)

den 16 oktober

Interpellation

2012/13:27 Försvarsmusikens framtid

av Kerstin Haglö (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Försvarsmusiken är en försvarsmaktsresurs, både i Sverige och utomlands. Förutom de militära tjänsteuppdragen, som består av bland annat statsceremoniell verksamhet, har försvarsmusiken en omfattande konsertverksamhet runt om i landet. Alltifrån familjekonserter, lunchkonserter, vårkonserter till julkonserter. Dessa konserter har en bred repertoar för olika målgrupper och är mycket populära, samtidigt som de tjänar ett allmännyttigt intresse och gör god PR för Försvarsmakten.

För att kunna genomföra dessa konserter har hyran av konsertlokaler finansierats med försäljning av biljetter, där man har tillämpat en självkostnadsprincip.

Från juridiska staben har det framkommit att det i dag inte finns stöd för denna verksamhet i lag, förordning eller av särskilt beslut av regeringen. Mot denna bakgrund kan i dag försvarsmusiken endast delta i statsceremoniell verksamhet samt evenemang som ligger inom ramen för produktionsledningschefens uppdrag till chefen för Livgardet. Försvarsmusiken kan inte i något fall ta ut ersättning för sin verksamhet.

Enligt 3 § avgiftsförordningen (1992:191) – som gäller för alla myndigheter – får en myndighet ta ut avgifter för varor och tjänster som den tillhandahåller bara om det följer av en lag eller förordning eller ett särskilt beslut av regeringen. I regleringsbrevet för Försvarsmakten anger regeringen vilka verksamheter myndigheten får ta ut avgift för. Försvarsmusiken är för närvarande inte en sådan verksamhet.

Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till försvarsministern om hon var beredd att göra ett undantag för försvarsmusiken gällande avgiftsbelagd verksamhet. I regleringsbrevet till Försvarsmakten stycke 6.4 regleras de undantag som Försvarsmakten får göra gällande avgiftsbelagd verksamhet.

Då jag anser att försvarsministern inte besvarat min fråga tidigare ställer jag nu frågan igen.

Är försvarsministern beredd att se till att ett särskilt beslut fattas av regeringen som innebär att försvarsmusiken omfattas av undantag i regleringsbrevet 6.4?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-16 Anmäld: 2012-10-16 Besvarad: 2012-10-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)