Försvarsmakten och samhällsintresset

Interpellation 2006/07:446 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 28 mars

Interpellation

2006/07:446 Försvarsmakten och samhällsintresset

av Monica Green (s)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Försvarsmaktens verksamhet finansieras via våra skatter och därför har man sagt att dess resurser enbart ska användas när det gagnar ett samhälleligt intresse. Det har hänt att militära förband nekat lokala föreningar och organisationer att använda försvarets mark för övningar och tävlingar.

Jag är givetvis helt införstådd med att det är viktigt att Försvarsmaktens mark och byggnader ska användas i första hand av Försvarsmakten själv. Men jag anser att det bör vara möjligt att fortsätta att låna ut mark för att hjälpa och stimulera lokal föreningsverksamhet. I grunden är ju de skattemedel som försvaret använder för sin verksamhet våra gemensamma ekonomiska medel som ska användas så effektivt som möjligt.

Det svenska moderna försvaret fyller en stor funktion i vårt land, och som riksdagsledamot anser jag att det är viktigt att vi bibehåller en försvarsmakt. Men jag anser också att under den fred och avspänning som råder i dag bör Försvarsmakten närma sig det civila samhället för att skapa en samsyn kring försvarsfrågorna så att medborgarna känner trygghet och stabilitet när det gäller försvarets verksamhet.

I Skaraborg har man bland annat i medierna uppmärksammat att en relativt liten organisation, enduroklubben FMCK i Skövde, som trots att de kört motorcykel i snart 15 år på försvarets mark inte längre ska få använda sig av försvarets mark. Detta grundar Försvarsmakten på att man enbart får låna ut marken till samhällsnyttig verksamhet och till detta räknas inte enduro.

Jag anser att det är en märklig tolkning eftersom de flesta verksamheter som har sin grund i ett engagemang direkt hos medborgarna är till gagn för det civila samhället. Varje organisation som till sin verksamhet kan knyta barn och ungdomar gör en stor insats för att skapa en meningsfull fritid för dessa barn och ungdomar.

Vi har en tradition i Sverige när det gäller frivilliga verksamheter, vi har ett omfattande organisationsliv som vi politiskt valt att stötta genom olika former av bidrag. Detta för att vi anser att föreningsverksamhet är en väg, en mycket bra väg, för barn och ungdomar att utöva sitt intresse tillsammans med andra. Detta skapar barn och unga som får föreningsvana och vet hur man ska göra för att på ett demokratiskt sätt nå framgångar. Man ger därmed en god demokratisk fostran till det uppväxande släktet och detta anser jag vara oerhört viktigt.

Jag undrar därför om försvarsministern avser att vidta några åtgärder med anledning av att Försvarsmakten nu har en mer stram hållning till att låna ut mark, och kanske även byggnader, till föreningsverksamhet.

Jag vill också fråga ministern om han avser att verka för en mindre stram hållning från Försvarsmaktens sida när det gäller frivilligorganisationerna inom försvaret så att inte även dessa kommer att drabbas av en stramare hållning.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-03-28 Anmäld: 2007-03-28 Svar fördröjt anmält: 2007-04-19 Besvarad: 2007-04-23