Försvarsgarantier mellan Sverige och USA

Interpellation 2018/19:1 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I mitten av maj förra året besökte försvarsministern Washington för att tillsammans med sin finländske kollega underteckna ett trilateralt avtal om försvarssamarbete med USA. Inte minst Dagens Nyheter gjorde flera stora reportage om resan och spekulerade om innebörden av de uttalanden som bland annat den amerikanske försvarsministern gjorde vid besöket. Även försvarsminister Hultqvist intervjuades och föreföll nöjd med avtalet och de amerikanska uttalandena.

Efter försvarsministerns besök i USA har det i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten framförts att Sverige skulle ha erhållit försvarsgarantier direkt från USA. Traditionellt har USA hänvisat europeiska länder som vill ha försvarsgarantier till Nato. Genom medlemskap i den organisationen omfattas landet genom artikel 5 i Washingtonfördraget av försvarsgarantier från övriga medlemsländer, inklusive USA.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att klarlägga förefintligheten av bilaterala försvarsgarantier mellan Sverige och USA?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-23 Överlämnad: 2019-01-23 Anmäld: 2019-01-24 Svarsdatum: 2019-02-05 Sista svarsdatum: 2019-02-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)