Försvarets personalförsörjning

Interpellation 2011/12:146 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 24 november

Interpellation

2011/12:146 Försvarets personalförsörjning

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Det nya personalförsörjningssystemet inom försvaret är en mycket viktig förändring som är avgörande för den långsiktiga försvarsförmågan. Över 10 000 befattningar återstår att besätta. Därför är det för tidigt att uttala bestämda uppfattningar om det nya systemets sätt att fungera. När det gäller yrkessoldaterna finns en osäkerhet kring förmågan att behålla delar av dem under hela kontraktstidens längd, sex till åtta år. De tidvis anställda soldaterna rekryteras nu via interimskontrakt och i dagsläget uppges ca 1 500 av 2 700 personer för 2011 vara rekryterade. Lagstöd som reglerar deras möjligheter till tjänstgöring saknas i dagsläget. Stabilitet i systemet är ännu icke etablerad.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att möta brister som tydliggörs under etablerandet av det nya personalförsörjningssystemet och därmed utveckla stabilitet i detsamma?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2011-11-24 Anmäld: 2011-11-24 Återtagen: 2011-12-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.