försvaret i Blekinge

Interpellation 1999/2000:202 av Gylling, Johnny (kd)

av Gylling, Johnny (kd)

den 31 januari

Interpellation 1999/2000:202

av Johnny Gylling (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om försvaret i Blekinge

I den nu aktuella försvarspropositionen 1999/2000:30 föreslås flera förändringar som berör försvaret i Blekinge. Både Göta helikopterbataljon med ledningen i Ronneby (F 17) och Kustartilleriregementet KA 2 i Karlskrona ska läggas ned. När riksdagen ska ta ställning till regeringens förslag är det enligt min mening viktigt att det finns relevanta argument bakom varje nedläggning. Att lägga ned ett regemente är en stor och kostsam process och naturligtvis plågsam för de som berörs närmast: de försvarsanställda med sina familjer. Ett felaktigt beslut i detta avseende kan bli dyrt både i pengar och kompetensförluster för försvaret.

Det är också viktigt för de anställda i försvaret att få veta varför ens regemente eller bataljon inte ska finnas kvar. Om skälen är otydliga eller rentav motsägelsefulla, så bidrar det till att minska förståelsen för ett nedläggningsbeslut och förtroendet för försvarsledning och politiska beslut riskerar att rubbas.

De skäl som regeringen hittills redovisat för nedläggning av KA 2 anser jag vara mycket oklara och delvis motsägelsefulla. Karlskrona kommun har till försvarsutskottet den 12 januari 2000 också påstått att "viktiga fakta har undanhållits, eller avsiktligt negligerats" när det gäller förslaget till marin grundorganisation. Det finns därför anledning att fråga ministern om vilka skäl som ligger till grund för regeringens förslag i propositionen i detta avseende.

KA 2

Detta kustartilleriregemente bedöms av många, inte minst värnpliktiga, vara ett av landets bästa utbildningsregementen. Det är modernt, effektivt och har mycket goda övningsbetingelser både i form av skjutbanor och skärgårdsområden. Därför har regeringens förslag till nedläggning upplevts mycket negativt. De skäl som enligt regeringen talar emot KA 2 som huvudenhet för kustartilleriutbildningen är den "relativt begränsade tillgången på övningsterräng för aktuella förbandstyper" samt att "det krävs vidare investeringar för att skapa en god rationalitet". I ett svar (Fö 1999/2760/MIL) på min fråga i riksdagen har ministern utvecklat vilka investeringar det skulle röra sig om, nämligen: "Kaj- och förtöjningsanläggningar, ledningsträningsanläggning samt olika övnings- och simulatoranläggningar." Jag vill då fråga ministern om verkligheten bakom dessa två huvudskäl: övningsterräng samt investeringar.

1. Begränsad tillgång på övningsterräng för aktuella förbandstyper

I förbandskorten finns risk att jämförelser gjorts på fel grunder. KA 2 har uppgivit 574 ha medan KA 4 har uppgivit 25 000 ha övningsyta. En riktig jämförelse skulle visat att KA 2 har 40 000 ha sjöområde och 574 ha markområde medan KA 4 har 25 000 ha sjöområde och 265 ha markområde. Har detta påverkat regeringens förslag?

Hur har ministern värderat tillgången till skjutbanor hos KA 1 respektive KA 2? Har ministern tagit hänsyn till att skjutbanorna hos KA 1 på Rindö och Myttingen är helt eller delvis stängda under sommaren?

2. Nödvändiga investeringar på KA 2

Här finns motstridiga uppgifter. Vad gäller kaj- och förtöjningsanläggningar så är dessa investeringar redan genomförda. KA 2 har också en ny vård- och reparationshall för stridsbåtar på Kungsholmen samt slip med slamkrypare för upptagning av stridsbåtar.

När det gäller ledningsträningsanläggning så finns redan byggnad och lokaler inom KA 2:s område. Det som krävs är en flytt av utrustning och programvara, dvs. endast flyttkostnader av ovan nämnd materiel.

Vid KA 2 finns dessutom följande moderna övnings- och simulatoranläggningar:

  • Robot 15
  • Robot 70/90 (lär endast finnas vid KA 2)
  • Eldledningssimulator artilleri/granatkastare. Installerad 1999
  • Den enda simulatorn som KA 2 saknar är navsimulator (Stridsbåt 90)
  • NBC-bana samt teknikhus finns
  • Karlskrona kommuns simhall som byggdes 1993 är anpassad som vattenövningshall för marinen

Dessutom påstår Sydöstran den 12 januari 2000 att professorn i miljökonsekvensbeskrivning Lars Emmelin underkänner miljöprövningen i beslutsunderlaget som regeringen använt.

Frågan om hur marinen ska säkerställa fortsatt verksamhet vid Kungsholms fort är också obesvarad. Ministerns svar på ledamoten Tuve Skånbergs fråga 1999/2000:330 den 8 december 1999 tyder på att regeringen inte känner något ansvar för denna del av världsarvsanläggningen i Karlskrona.

Göta helikopterbataljon

Nuvarande helikopterbaser i södra Sverige med SAR-utrustning (Search And Rescue) är Berga, Visby, Säve samt Ronneby. Helikoptrarnas aktionsradie varierar kraftigt beroende på bra eller dåligt väder. Inte ens vid bra väder kan någon utom Ronnebyhelikoptern täcka hela södra Östersjön. Ronnebyhelikoptern kan t.o.m. vid dåligt väder klara en räddningsinsats ända fram till Polens landgräns samt en bra bit sydväst om Bornholm. Med tanke på de stora fartygsrörelserna i södra Östersjön (Bornholm-Utklippan) som i dag uppgår till 50 000 fartyg per år och är ständigt ökande, framstår behovet av helikopterverksamhet baserad i Ronneby mycket klart.

När det gäller propositionen så är det enligt min mening svårt att veta vad man ska ta ställning till. Vad innebär en nedläggning av Göta helikopterbataljon för sjöräddningen i södra Östersjön, eller för de inarbetade rutinerna vid sjuktransporter åt Landstinget Blekinge? Vilka konsekvenser kommer nedläggningen att få för marinens övningsverksamhet?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ministern följande:

  1. Vad har garnisonstanken betytt för bedömningen att halvera marinen i Karlskrona, att lägga ned KA 2 samt att lägga ned Göta helikopterbataljon?
  2. Vilken tyngd lägger regeringen vid Blekinges geografiska läge samt möjligheter att vara en god värd för försvaret?
  3. Hur förklarar ministern påståendena om felaktigheter i förbandskorten, de stängda skjutbanorna hos KA 1 samt den bristande miljöprövningen?
  4. Vilken verksamhet kommer att bedrivas på Kungsholms fort?

Vilka konsekvenser kommer nedläggningen av Göta helikopterbataljon att få för marinens övningsverksamhet i Blekinge, sjöräddningen i södra Östersjön samt sjuktransporterna åt Landstinget Blekinge?

Interpellationen är förfallen

Händelser

statustext: Interpellationen är förfallen Förfallen: 1899-01-01 Inlämnad: 2000-01-31 Anmäld: 2000-02-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.