Försvaret av Gotland

Interpellation 2013/14:258 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 30 januari

Interpellation

2013/14:258 Försvaret av Gotland

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Mot bakgrund av det ökande militära övnings- och underrättelsemönstret i Östersjön så aktualiseras Gotlands situation och strategiska betydelse. En förstärkt svensk militär närvaro på Gotland är något som allt fler lyfter fram som nödvändig. Från socialdemokratisk sida har vi lagt förslag om ökad närvaro av bland annat luftvärnskapacitet, markförband, flyg och marin kapacitet.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka försvaret av Gotland?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-30 Anmäld: 2014-01-30 Besvarad: 2014-02-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)